[:et]Nukitsa konkurss[:]

[:et]

10. jaa­nua­rist 20. veebruari­ni 2020. a Leh­tes raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Nukit­sa kon­kurss”.

Nukit­sa kon­kurss on Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se poolt kor­ral­da­tav luge­ja­kü­sit­lus, kus kahe vii­ma­se aas­ta ees­ti las­te­kir­jan­duse saa­ki hin­da­vad lap­sed ise. Las­te hääl­te põh­jal sel­gi­ta­tak­se väl­ja popu­laar­seim las­te­kir­ja­nik ja las­te­raa­ma­tu­kunst­nik. Hää­le­ta­da saa­vad lap­sed vanu­ses 6–13 nii elekt­roon­selt Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se kodu­lehel kui ka raa­ma­tu­ko­gus kuni 23. veebruarini.

[:]