1. oktoob­rist 30. novemb­ri­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Vali­tud het­ked. Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu 100”. Kui pal­ju ime­li­si het­ki ja sünd­mu­si mahub sajas­se aas­ta­s­se! Ning ikka taha­me mee­nu­ta­da kõi­ge pare­maid, kõi­ge ilu­samaid ja keh­ve­mad pigem ära unus­ta­da. Mil­li­ne veda­mi­ne, kui õnnes­tub taba­da ja tal­le­ta­da mär­gili­si ja arm­said juh­tu­mi­si. Pal­ju roh­kem neist on jää­nud vaid sünd­mus­te tunnistajate […]

13. sep­temb­ril 2021. a kell 10 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus kir­jan­dus­hom­mik Anti Saa­re­ga. Kauaoo­da­tud koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­nik Anti Saa­re­ga, vah­va­te Pär­­di-lugu­­de ning mit­me­te teis­te las­te­raa­ma­tu­te autoriga Jäne­da Koo­li õpi­las­te­le ning teis­te­le huvi­lis­te­le. Kell 11.15 koh­tu­mi­ne Anti Saa­re­ga Leht­se raamatukogus.

5. juu­list 31. augus­ti­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti vana­sõ­nad”. Jäne­da los­sis hil­ju­ti reno­vee­ri­tud 2. kor­ru­se kori­do­ri sein­tel saab vaa­da­ta kuns­ti­stuu­dio Bas­tor maa­le, mil­le ühen­da­vaks tee­maks on ees­ti vana­sõ­nad. Maa­li­mi­ne ei ole stuu­dio­las­te­le üks­nes hobiks, vaid ka või­ma­lus loo­min­gu­li­seks aren­guks ja suht­le­miseks. Tööd on teos­ta­tud põhi­li­selt akrüül­vär­vi­de­ga. Pal­ju­del lõuen­di­tel on sile­da­le pin­na­le kan­tud „mus­ter”,

Ees­ti vana­sõ­nadRead More »

Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus on 1. juu­nist kuni augus­ti lõpuni 2021. a üle­val jär­je­kord­ne läbi suve kes­tev käsi­töö­näi­tus. MTÜ Loo­me­töö nip­lis­pit­si klu­bil täi­tub täna­vu 15. tege­vus­aas­ta. Juu­be­li puhul on raa­ma­tu­ko­gus üle­val suve­näi­tus, kus nip­lis­pit­si meist­rid on vaa­ta­miseks väl­ja pan­nud pee­nes teh­ni­kas val­mi­nud tööd: sal­lid, lini­kud, pae­lad, kraed, leh­vi­kud, räti­kud … Näi­tus jääb ava­tuks augus­ti lõpuni.

22. april­list 28. mai­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Koo­li­raa­ma­tu­ko­gu”. Täna­ne 100-aas­­ta­­ne Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu sün­dis Põh­ja-Ees­­ti Põl­lu­töö­koo­li õpi­ku­te kogu põh­jal. Pea­ae­gu 80 aas­tat tegut­ses kogu amet­li­kult koo­li­raa­ma­tu­ko­gu­na ning suu­rem osa fon­dist koos­nes õpi­ku­test. Sel­les nos­tal­gi­li­ses väl­ja­pa­ne­kus ongi mõned vanemad ja uuemad õpi­kud, mil­le­st ammu­ta­sid tead­mi­si põl­lu­töö­koo­li õpi­lased. Õpi­ku­fon­di komp­lek­tee­ri­mi­ne ja hal­da­mi­ne oli läbi aega­de raamatukoguhoidja

Koo­li­raa­ma­tu­ko­guRead More »

Koh­tu­me juba õige pea – ala­tes 3. maist on kõik Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud AVATUD! Keh­tib sise­ruumi­de täi­tu­vu­se nõue kuni 25% ja 2 + 2 nõue. Samu­ti tuleb jät­ku­valt kan­da kait­se­mas­ki. Näi­tus­te külas­ta­mi­ne on 2 + 2 reeg­leid jär­gi­des luba­tud. Huvi­te­ge­vu­sed raa­ma­tu­ko­gu sise­ruumi­des on luba­tud üks­nes nen­de õpi­las­te ja las­te puhul, kes on luba­tud kon­taktõp­pes­se (1.–4.

Raa­ma­tu­ko­gud 3. maist ala­tesRead More »

[:et] Tin­gi­tu­na koroo­na­vii­ru­se laiast levi­kust ja valit­su­se keh­tes­ta­tud kor­ral­dus­test toi­mub Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des 11.03–30.04.2021 kon­tak­ti­va­ba lae­nu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­id saab tel­li­da tele­fo­ni või mei­li teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud tea­vi­kud saab kät­te raa­ma­tu­ko­gu ukselt ning Tapal on hea või­ma­lus tel­li­tud tea­vi­ku­te kät­te­saa­miseks kasu­ta­da raa­ma­tu­kap­pi (24/7). Tea­vi­kuid tagas­ta­da saab samu­ti raa­ma­tu­ko­gu uksel ning Tapal ja Tam­sa­lus ka

[:et]Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–30.04.2021[:en]Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–11.04.2021[:]Read More »

12. veebruarist 5. märt­si­ni Jäne­da par­gi pin­ki­del näi­tus “Par­gi­luu­le”. Tal­vi­ses par­gis jalu­ta­des ja mil­jo­ni­vaa­det nau­ti­des lisa­vad mee­le­olu pin­ki­de sel­ja­tu­ge­de­le pai­gu­ta­tud tahv­li­ke­sed Ees­ti auto­ri­te loo­dus­luu­le­ga. 7 pin­ki ja 7 luu­le­tust ning kui veab, siis ka kar­ged lume­kris­tal­lid ja päi­ke­se­pais­te. Ka sel­le näi­tu­se­ga tähis­ta­me raa­ma­tu­ko­gu 100. sünnipäeva.

25. jaa­nua­rist 5. märt­si­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Vaa­teid mine­vik­ku. Eks­liib­ris”. See on Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu 100. tegut­se­mis­aas­ta­le pühen­da­tud näi­tus­te­sar­ja esi­me­ne väl­ja­pa­nek.Ees­tis haka­ti neid oma­ni­ku­mär­gi­seid laie­malt pro­pa­gee­ri­ma umbes 100 aas­tat tagasi. Samu­ti on eks­liib­ris sel­li­ne väi­ke lehe­ke, mil­le abil väär­tus­tab oma­nik  raa­ma­tut, tun­nis­ta­des sel­le just­kui pere­kon­da kuu­lu­vaks. Sar­na­selt väär­tus­tab ka iga raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­id, andes neile

Vaa­teid mine­vik­ku. Eks­liib­risRead More »

18. jaa­nua­rist 26. veebruari­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kir­ja­tud kin­dad”. Näi­tus käsit­si koo­tud kir­ju­test kin­nas­test. Kül­mal ajal pea­vad ikka soo­jad käpi­kud käes ole­ma. Kui Sul neid veel ei ole, siis näi­tu­sel ole­va­telt kin­nas­telt ja kin­da­raa­ma­tu­test leiad tore­daid mustreid. Ainult võta kät­te ja hak­ka kuduma!

4. det­semb­rist 2020. a kuni 8. jaa­nua­ri­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ei min­git nos­tal­giat!”. Vanad arm­sad jõu­­lu- ja nää­ri­pü­ha­deks saa­de­tud post­kaar­did on 30–40 aas­tat vanad ja pärit ühe pere kodu­sest kaar­di­kar­bist. Ei kuju­ta need min­git nos­tal­giat ega igat­sust möö­du­nud aega­de, vahest ehk ainult post­kaar­ti­de saat­mise kom­be järele.

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja kogu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le seni­aja­ni tasu­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tähendab vaja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja mater­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga samas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud luge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused annak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, samas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si luge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli küsi­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta luge­ja­test. All­pool lühi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.

11. det­semb­ril 2020. a kell 17.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Iri­na Raud­se­pa rei­si­õh­tu. Iri­na Raud­sepp on väga mit­me­külg­ne ja põne­va­te har­ras­tus­te­ga tege­lev Jäne­da nai­ne. Ta on rän­na­nud mit­me­tel kon­ti­nen­ti­del ning tema rei­sid on vii­nud teda nii Amee­ri­kas­se, Aasias­se kui Aaf­ri­kas­se. Üheks seni vii­ma­seks ere­daks ela­mu­seks jäi Kili­man­ja­ro tipu val­lu­ta­mi­ne. Nen­dest retke­dest, mis tal­le kõi­ge enam hin­ge on

Iri­na Raud­se­pa rei­si­õh­tuRead More »

5. novemb­rist 4. det­semb­ri­ni 2020. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Hir­­mu- ja õudus­lood: kra­ti­jut­tu­dest küber­kol­li­de­ni”. Näi­tus õudus- ja kõhe­jut­tu­dest. Väl­jas on raa­ma­tud las­te­le ja täis­kas­va­nu­te­le, nii ees­­ti- kui välis­mais­telt auto­ri­telt, esi­va­ne­ma­te päran­dist ulme­põ­ne­vi­ke­ni. Novemb­ri­kuus sobib ju ikka tur­va­li­se kami­na­tu­le või küün­la­lee­gi pais­tel õudus­jut­te nautida.

15. oktoob­ril kell 17.00 Jäne­da los­si saa­lis Jäne­da küla esma­mai­ni­mise 667. aas­ta­päe­va tähis­ta­mi­ne. Prant­su­se kir­ja­ni­ku Alexand­ra Lapierre´i (sün­di­nud 1955. a) sulest ilmus 2016. a mahu­kas romaan „Mura. Lee­git­se­vad mäles­tused“ (“Mou­ra. La mémoi­re incen­diée”). Raa­ma­tu kan­ge­lan­na on Ukrai­na päritolu aris­tok­raat Maria Zakrevs­ka­ja, proua Benc­kendorff, paru­ness Bud­berg ehk liht­salt Mura (1895–1974), Ees­tis tun­tud kui Jäne­da vii­ma­ne mõisaproua.

Jäne­da küla esma­mai­ni­mise 667. aas­ta­päevRead More »

[:et] Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib külas­ta­ja­te taga­si­si­det, et veel­gi tõhus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­de tööd, paran­da­da luge­ja­te tee­nin­da­mist.Küsit­lus kes­tab ter­ve oktoob­ri­kuu, vas­ta­ta saab nii elekt­roo­ni­li­selt kui paber­kand­jal raa­ma­tu­ko­gus koha­peal. Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­su kuu­lub seit­se raa­ma­tu­ko­gu: Tapa, Tam­sa­lu, Jäne­da, Leht­se, Sak­si, Assa­mal­la ja Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gud. Kui te kasu­ta­te val­las mitut raa­ma­tu­ko­gu, siis and­ke mei­le taga­si­si­de kõi­ki­de koh­ta. Vas­ta­ta võivad nii

Hea raa­ma­tu­ko­gu külas­ta­ja!Read More »

1. sep­temb­rist 30. oktoob­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ing­li­ma­jad”. Maris Talu meis­ter­da­tud maja­ke­sed, kuhu on kok­ku pan­dud tun­ded, vär­vid, numb­rid, val­gus, head soo­vid ja mäles­tused. Kõik see moo­dus­tab ter­vi­ku, kuid samas toob esi­le kõi­ge pise­mad­ki detai­lid. See on tee­kond läbi elu, kesk­kon­na, asja­de ja ilu, mis meid ümb­rit­seb, aga mida ala­ti pole sil­ma­ga näha.