3.–25. märt­si­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Ole­me sinu­ga, Ukrai­na!”. Toe­ta­me ukrain­lasi ja kosu­ta­me meelt luge­des Ukrai­na kir­jan­dust ja Ukrai­na koh­ta kir­ju­ta­tut. Lisa­tud on info­ma­ter­jal Ukrai­na toe­ta­mise võimalustest.

10. jaa­nua­rist 11. veebruari­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Aas­ta loom on pruun­ka­ru”. Pruun­ka­ru vali­ti 2022. aas­ta loo­maks MTÜ Aas­ta Loom eest­ve­da­misel. Karu­aas­tal proo­vi­tak­se anda üle­vaa­det sel­lest, mil­list elu Ees­ti karud ela­vad, kui pal­ju neid meie metsa­des on ning miks on nen­de arvu­kus kas­va­mas. Näi­tu­sel on väl­jas met­saot­ti tut­vus­ta­vad loo­dus­raa­ma­tud, aga ka jutu­raa­ma­tud väi­ke­s­te­le ja

Aas­ta loom on pruun­ka­ruRead More »

6. det­semb­rist 2021. a kuni 10. jaa­nua­ri­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Jäne­da nip­lis­pit­si klu­bi esit­leb: “Meie jõu­lueh­ted”. Näi­tu­sel on nip­lis­pit­si teh­ni­kas kuuseehted.

Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 11–1527., 28. ja 30. det­semb­ril 11–1829. det­semb­ril 9–18 Assa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 9–1427. det­semb­ril 9–1728. ja 29. det­semb­ril 10–1830. det­semb­ril 9–17 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu ava­tud:  23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu ava­tud:  23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Sak­si raa­ma­tu­ko­gu ava­tud:  28. det­semb­ril 12–1929. det­semb­ril 10–18 Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23.

Haru­ko­gud püha­de ajalRead More »

6. det­semb­rist 2021. a kuni 31. jaa­nua­ri­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Loo­dus­li­kud püha­pai­gad”. Foto­näi­tus “Uura­li rah­vas­te loo­dus­li­kud püha­pai­gad” on Fen­­no-Ugria Asu­tuse MTÜ ränd­näi­tus, mis tut­vus­tab Uura­li rah­vas­te loo­dus­lik­ke püha­pai­ku ja nen­de­ga seo­tud kombetalitusi.

Koh­tu­me raa­ma­tu­ko­gus! Jäl­le kord on näit aja­kel­lal sel­les punk­tis, mil või­me jär­je­kord­sed raa­ma­tu­ko­gu­päe­vad pidu­li­kult ava­tuks luge­da. Teid oota­vad näi­tu­sed, tore­dad koh­tu­mised ja loo­mu­li­kult raa­ma­tud. Siis­ki manit­se­me teid raa­ma­tu­ko­gu külas­ta­misel ette­vaat­lik­ku­se­le, sest sõnal on vägi ja raa­ma­tul on võim.

1. oktoob­rist 30. novemb­ri­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Vali­tud het­ked. Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu 100”. Kui pal­ju ime­li­si het­ki ja sünd­mu­si mahub sajas­se aas­ta­s­se! Ning ikka taha­me mee­nu­ta­da kõi­ge pare­maid, kõi­ge ilu­samaid ja keh­ve­mad pigem ära unus­ta­da. Mil­li­ne veda­mi­ne, kui õnnes­tub taba­da ja tal­le­ta­da mär­gili­si ja arm­said juh­tu­mi­si. Pal­ju roh­kem neist on jää­nud vaid sünd­mus­te tunnistajate

Vali­tud het­ked. Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu 100Read More »

13. sep­temb­ril 2021. a kell 10 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus kir­jan­dus­hom­mik Anti Saa­re­ga. Kauaoo­da­tud koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­nik Anti Saa­re­ga, vah­va­te Pär­­di-lugu­­de ning mit­me­te teis­te las­te­raa­ma­tu­te autoriga Jäne­da Koo­li õpi­las­te­le ning teis­te­le huvi­lis­te­le. Kell 11.15 koh­tu­mi­ne Anti Saa­re­ga Leht­se raamatukogus.

5. juu­list 31. augus­ti­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti vana­sõ­nad”. Jäne­da los­sis hil­ju­ti reno­vee­ri­tud 2. kor­ru­se kori­do­ri sein­tel saab vaa­da­ta kuns­ti­stuu­dio Bas­tor maa­le, mil­le ühen­da­vaks tee­maks on ees­ti vana­sõ­nad. Maa­li­mi­ne ei ole stuu­dio­las­te­le üks­nes hobiks, vaid ka või­ma­lus loo­min­gu­li­seks aren­guks ja suht­le­miseks. Tööd on teos­ta­tud põhi­li­selt akrüül­vär­vi­de­ga. Pal­ju­del lõuen­di­tel on sile­da­le pin­na­le kan­tud „mus­ter”,

Ees­ti vana­sõ­nadRead More »

Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus on 1. juu­nist kuni augus­ti lõpuni 2021. a üle­val jär­je­kord­ne läbi suve kes­tev käsi­töö­näi­tus. MTÜ Loo­me­töö nip­lis­pit­si klu­bil täi­tub täna­vu 15. tege­vus­aas­ta. Juu­be­li puhul on raa­ma­tu­ko­gus üle­val suve­näi­tus, kus nip­lis­pit­si meist­rid on vaa­ta­miseks väl­ja pan­nud pee­nes teh­ni­kas val­mi­nud tööd: sal­lid, lini­kud, pae­lad, kraed, leh­vi­kud, räti­kud … Näi­tus jääb ava­tuks augus­ti lõpuni.

22. april­list 28. mai­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Koo­li­raa­ma­tu­ko­gu”. Täna­ne 100-aas­­ta­­ne Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu sün­dis Põh­ja-Ees­­ti Põl­lu­töö­koo­li õpi­ku­te kogu põh­jal. Pea­ae­gu 80 aas­tat tegut­ses kogu amet­li­kult koo­li­raa­ma­tu­ko­gu­na ning suu­rem osa fon­dist koos­nes õpi­ku­test. Sel­les nos­tal­gi­li­ses väl­ja­pa­ne­kus ongi mõned vanemad ja uuemad õpi­kud, mil­le­st ammu­ta­sid tead­mi­si põl­lu­töö­koo­li õpi­lased. Õpi­ku­fon­di komp­lek­tee­ri­mi­ne ja hal­da­mi­ne oli läbi aega­de raamatukoguhoidja

Koo­li­raa­ma­tu­ko­guRead More »

Koh­tu­me juba õige pea – ala­tes 3. maist on kõik Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud AVATUD! Keh­tib sise­ruumi­de täi­tu­vu­se nõue kuni 25% ja 2 + 2 nõue. Samu­ti tuleb jät­ku­valt kan­da kait­se­mas­ki. Näi­tus­te külas­ta­mi­ne on 2 + 2 reeg­leid jär­gi­des luba­tud. Huvi­te­ge­vu­sed raa­ma­tu­ko­gu sise­ruumi­des on luba­tud üks­nes nen­de õpi­las­te ja las­te puhul, kes on luba­tud kon­taktõp­pes­se (1.–4.

Raa­ma­tu­ko­gud 3. maist ala­tesRead More »

[:et] Tin­gi­tu­na koroo­na­vii­ru­se laiast levi­kust ja valit­su­se keh­tes­ta­tud kor­ral­dus­test toi­mub Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des 11.03–30.04.2021 kon­tak­ti­va­ba lae­nu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­id saab tel­li­da tele­fo­ni või mei­li teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud tea­vi­kud saab kät­te raa­ma­tu­ko­gu ukselt ning Tapal on hea või­ma­lus tel­li­tud tea­vi­ku­te kät­te­saa­miseks kasu­ta­da raa­ma­tu­kap­pi (24/7). Tea­vi­kuid tagas­ta­da saab samu­ti raa­ma­tu­ko­gu uksel ning Tapal ja Tam­sa­lus ka

[:et]Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–30.04.2021[:en]Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–11.04.2021[:]Read More »

12. veebruarist 5. märt­si­ni Jäne­da par­gi pin­ki­del näi­tus “Par­gi­luu­le”. Tal­vi­ses par­gis jalu­ta­des ja mil­jo­ni­vaa­det nau­ti­des lisa­vad mee­le­olu pin­ki­de sel­ja­tu­ge­de­le pai­gu­ta­tud tahv­li­ke­sed Ees­ti auto­ri­te loo­dus­luu­le­ga. 7 pin­ki ja 7 luu­le­tust ning kui veab, siis ka kar­ged lume­kris­tal­lid ja päi­ke­se­pais­te. Ka sel­le näi­tu­se­ga tähis­ta­me raa­ma­tu­ko­gu 100. sünnipäeva.

25. jaa­nua­rist 5. märt­si­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Vaa­teid mine­vik­ku. Eks­liib­ris”. See on Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu 100. tegut­se­mis­aas­ta­le pühen­da­tud näi­tus­te­sar­ja esi­me­ne väl­ja­pa­nek.Ees­tis haka­ti neid oma­ni­ku­mär­gi­seid laie­malt pro­pa­gee­ri­ma umbes 100 aas­tat tagasi. Samu­ti on eks­liib­ris sel­li­ne väi­ke lehe­ke, mil­le abil väär­tus­tab oma­nik  raa­ma­tut, tun­nis­ta­des sel­le just­kui pere­kon­da kuu­lu­vaks. Sar­na­selt väär­tus­tab ka iga raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­id, andes neile

Vaa­teid mine­vik­ku. Eks­liib­risRead More »

18. jaa­nua­rist 26. veebruari­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kir­ja­tud kin­dad”. Näi­tus käsit­si koo­tud kir­ju­test kin­nas­test. Kül­mal ajal pea­vad ikka soo­jad käpi­kud käes ole­ma. Kui Sul neid veel ei ole, siis näi­tu­sel ole­va­telt kin­nas­telt ja kin­da­raa­ma­tu­test leiad tore­daid mustreid. Ainult võta kät­te ja hak­ka kuduma!

4. det­semb­rist 2020. a kuni 8. jaa­nua­ri­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ei min­git nos­tal­giat!”. Vanad arm­sad jõu­­lu- ja nää­ri­pü­ha­deks saa­de­tud post­kaar­did on 30–40 aas­tat vanad ja pärit ühe pere kodu­sest kaar­di­kar­bist. Ei kuju­ta need min­git nos­tal­giat ega igat­sust möö­du­nud aega­de, vahest ehk ainult post­kaar­ti­de saat­mise kom­be järele.

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja kogu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le seni­aja­ni tasu­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tähendab vaja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja mater­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga samas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud luge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused annak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, samas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si luge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli küsi­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta luge­ja­test. All­pool lühi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.