Valitud hetked. Jäneda raamatukogu 100

1. oktoob­rist 30. novemb­ri­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Vali­tud het­ked. Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu 100”.

Fotonäitus "Valitud hetked. Jäneda raamatukogu 100"

Kui pal­ju ime­li­si het­ki ja sünd­mu­si mahub sajas­se aas­ta­s­se! Ning ikka taha­me mee­nu­ta­da kõi­ge pare­maid, kõi­ge ilu­samaid ja keh­ve­mad pigem ära unus­ta­da. Mil­li­ne veda­mi­ne, kui õnnes­tub taba­da ja tal­le­ta­da mär­gili­si ja arm­said juh­tu­mi­si. Pal­ju roh­kem neist on jää­nud vaid sünd­mus­te tun­nis­ta­ja­te mälus­se ja süda­me­s­se, aga ka seal on neil kin­del koht. Sel­lel näi­tu­sel on vali­tud fotod Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu elu­loost aas­ta­il 1965–2021.