Kooliraamatukogu

22. april­list 28. mai­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Koo­li­raa­ma­tu­ko­gu”.

Näitus "Kooliraamatukogu"

Täna­ne 100-aas­ta­ne Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu sün­dis Põh­ja-Ees­ti Põl­lu­töö­koo­li õpi­ku­te kogu põh­jal. Pea­ae­gu 80 aas­tat tegut­ses kogu amet­li­kult koo­li­raa­ma­tu­ko­gu­na ning suu­rem osa fon­dist koos­nes õpi­ku­test. Sel­les nos­tal­gi­li­ses väl­ja­pa­ne­kus ongi mõned vanemad ja uuemad õpi­kud, mil­le­st ammu­ta­sid tead­mi­si põl­lu­töö­koo­li õpi­lased. Õpi­ku­fon­di komp­lek­tee­ri­mi­ne ja hal­da­mi­ne oli läbi aega­de raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja üles­an­deks. Näi­tu­sel on ka nime­ki­ri raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­test, kes tegut­se­sid samal ajal õpetajana.