01.03.2013–30.03.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek Ees­ti mees Mart Kivas­tik. Mart Kivas­tik hak­kas romaa­ni­de, novel­li­de, artik­li­te ja fil­mistse­naa­riu­mi­te kõr­val 1990. aas­ta­te lõpul kir­ju­ta­ma ka näi­den­deid ning on nüüd üks enim lavas­ta­tud Ees­ti näi­te­kir­ja­nik­ke. Ees­ti kunst­ni­ke elu­lu­gusid teat­ris­se too­nud näi­te­kir­ja­nik usub, et Ees­ti lähi­aja­lu­gu hak­kab jär­jest enam teat­ris­se jõudma.

14. veebruarist 28. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel Vera Pav­lo­va illust­rat­sioo­nid näi­tu­sel “Ing­li­tii­vul”. Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel on ava­tud nime­ka Peter­bu­ri kunst­ni­ku Vera Pav­lo­va vii­mas­tel aas­ta­tel val­mi­nud illust­rat­sioo­ni­de näi­tus “Ing­li­tii­vul”. Väl­ja­pan­dud akva­rel­li­del, neid on kol­me­küm­ne ümber, koh­ta­me ing­leid ja mui­nas­ju­tu­li­si maas­tik­ke ning vär­vi­kaid pil­te õukon­na­elust. Raa­ma­tu­kok­ku tuli näi­tus tänu Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se kuns­ti­eks­per­di Vii­ve Noore

“Ing­li­tii­vul” – Vera Pav­lo­va illust­rat­sioo­ni­kunstRead More »

12.02.2013–16.03.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Val­do Pant – aas­ta­id hil­jem. Val­do Pant (21. jaa­nuar 1928 – 30. juu­li 1976) oli üks Ees­ti XX sajan­di suur­ku­ju­dest – mees, keda mäle­ta­vad mit­med põlv­kon­nad. Val­do Pant, raa­­dio- ja tele­aja­kir­ja­nik, pub­lit­sist ning dra­ma­turg, saa­vu­tas oma loo­min­gu ja esi­ne­mis­te­ga suu­re usal­duse, tun­nus­tuse ja popu­laar­su­se juba oma eluajal. Raa­ma­tu­näi­tus annab­ki põgusa

Val­do Pant – aas­ta­id hil­jemRead More »

01.02.2013–28.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek See on see maa. Väl­ja­pa­nek sar­ja „101 Ees­ti …“ raa­ma­tu­test, mil­les ava­neb põnev, isi­ku­pä­ra­ne ning sil­ma­rin­gi avar­dav pilt Ees­ti aja­loost, kul­tuu­rist, loo­du­sest ja pal­ju­dest teis­test tee­ma­dest. Iga autor on oma raa­ma­tu­s­se vali­nud 101 Ees­ti­ga seo­tud kõi­ge olu­li­se­mat märksõna. 

Tei­si­päe­val 12. veebruaril kell 17.30 toi­mub Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel Ene Hioni raa­ma­tu “Val­do Pant — aas­ta­id hil­jem” esit­lus. Ene Hion on raa­ma­tu­s­se kok­ku kogu­nud mäles­tused Val­do Pan­dist, kel­le­ga teda sidus paa­ri­küm­ne­aas­ta­ne koos­töö raa­dios ja televisioonis.

20.12.2012–30.01.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus jõu­lu­kaar­ti­dest Ma soo­vin tei­le …. Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on läbi aas­ta­te toi­mu­nud väga pal­ju tore­daid kuns­ti­näi­tusi, koh­tu­mi­si kunst­ni­ke­ga. Neist südam­li­kest kok­ku­puu­de­test on algu­se saa­nud sõb­ra­si­de­med. Ja sõb­rad, tea­da­gi, saa­da­vad üks­tei­se­le jõulukaarte!

01.–31.12.2012 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Rõõ­mu­de jaga­mise aeg. Det­sem­ber on kõi­gi­le üks pikk mõnus ootu­se­aeg. Iga­su­gu ette­val­mis­tused ja kom­be­täit­mis­ed ning see, kui sa ise lähe­das­te­le mida­gi ilu­sat teed, aitab mee­le­olu helgele püha­de­lai­ne­le. Väl­ja­pa­nek annab ideid püha­de­tun­de loomiseks.

01.11.–15.12.2012 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Ini­m­ese tee­kond. Karl Ris­ti­ki­vi 100. Karl Ris­ti­ki­vi seits­me­teist­küm­nest romaa­nist on ilm­selt enim loe­tud kol­me esi­mest, mil­le tege­vus­pai­gaks on Tal­linn. Kol­mas neist, “Roht­aed”, kuu­lub koos Oskar Lut­su “Keva­de” ja Jaan Kros­si “Wik­ma­ni pois­te­ga” ees­ti koo­li­ro­maa­ni klas­si­kas­se. Ini­me­ne teel ja tee­kon­na kujund läbivad kogu Ris­ti­ki­vi loo­min­gut Tal­­li­n­­na-tri­­loo­giast ala­tes kuni vii­ma­seks romaa­niks jäänud

Ini­m­ese tee­kondRead More »

Väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­test, mil­le ümber on vor­mu­nud ees­ti kir­jan­dus. Väl­ja­pa­nek kut­sub luge­ja­id avas­ta­ma ja ka taa­sa­vas­ta­ma ees­ti kir­jan­dust. Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas 2. oktoob­rist 30. oktoobrini.

Evi Tihe­mets 80 Kuns­ti­te­ge­mist on Evi Tihe­mets võr­rel­nud labü­rin­dis eks­le­mi­se­ga:” Kunst­nik on eks­le­ja labü­rin­dis, mil­le­st ei pää­se väl­ja. Tege­li­kult ei taha­gi me sealt väl­ja.” Näi­tus Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus (20. oktoobrini)

24. oktoob­ril kell 18.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas luu­le­ka­va Olen nai­ne — Ave Alavai­nu luu­let loeb Iiris Salu­ri, flöö­dil musit­see­rib Mar­tin Uudevald.