105 aastat esimesest eesti kirjakeele konverentsist

2.–30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek 105 aas­tat esi­me­sest ees­ti kir­ja­kee­le kon­ve­rent­sist.

30. mail 1908. aas­tal sai Tapal teoks esi­me­ne ees­ti kir­ja­kee­le kon­ve­rents, esi­me­ne oma­tao­lis­te reas (kok­ku pee­ti neid neli). Ees­mär­giks oli kir­ja­kee­le üht­lus­ta­mi­ne, „lah­ku­mi­ne­ku­te ja eba­vormi­de vähendamine“.