Eesti mees Mart Kivastik

01.03.2013–30.03.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek Ees­ti mees Mart Kivas­tik.

Mart Kivas­tik hak­kas romaa­ni­de, novel­li­de, artik­li­te ja fil­mistse­naa­riu­mi­te kõr­val 1990. aas­ta­te lõpul kir­ju­ta­ma ka näi­den­deid ning on nüüd üks enim lavas­ta­tud Ees­ti näitekirjanikke.

Ees­ti kunst­ni­ke elu­lu­gusid teat­ris­se too­nud näi­te­kir­ja­nik usub, et Ees­ti lähi­aja­lu­gu hak­kab jär­jest enam teat­ris­se jõudma.