Kes küll laulab, räägib kord mu emakeeles …

01.–30.10.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek Kes küll lau­lab, rää­gib kord mu emakeeles …

Väl­ja­pa­nek soo­me-ugri rah­vas­te luu­lest. 90-nda­te aas­ta­te vaba­du­se­pu­hang tõi soo­me-ugri rah­vas­te luu­les­se jul­ge­ma väl­ja­üt­le­mise, rah­vuse­le valu­sate prob­leemi­de kajas­ta­mise, polii­ti­li­se otsesõnalisuse.