Kohtume ärimehega, kellele meeldib kirjutada.
Külas on Avo Kull

Külas on Avo Kull - plakat5. novemb­ril kell 17.30 koh­tu­mi­ne äri­me­he­ga, kelle­le meel­dib kirjutada.
Külas on Avo Kull.

Avo Kull on enda sõnul äri­mees, kelle­le juh­tu­mi­si meel­dib kir­ju­ta­da. Tema sulest on ilmu­nud romaa­nid “Haig­la”, “Kau­ba­ma­ja”, “Vab­rik”. Hil­ju­ti nägi trü­ki­val­gust arvult nel­jas romaan “Repor­ter”.
Mis küll sun­nib sul­ge haa­ra­ma ja oma mõt­teid romaa­niks vor­mi­ma? On see sün­di­des kaa­sa saa­dud sund või elu jook­sul tek­ki­nud vaja­dus? Hea või­ma­lus oma küsi­mus­te­le vas­tu­seid saa­da on 5. novemb­ril kell 17.30 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus, kus küla­li­seks on Avo Kull.