See on minu maailm — Joanna Concejo illustratsioonid

12. veebruarist 11. april­li­ni 2024. a on Tapa raa­ma­tu­ko­gu tei­sel kor­ru­sel väl­jas auhin­na­tud poola kunst­ni­ku Joan­na Conce­jo näi­tus raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­dest.

Joanna Concejo näitus raamatuillustratsioonidest

Prant­sus­maal ela­valt kunst­ni­kult on ilmu­nud üle 20 raa­ma­tu ning ta on tei­nud koos­tööd mit­me­te tun­tud kir­ja­ni­ke­ga. Tema fan­taa­sia­kül­la­sed ja män­gu­li­se vormi­ga kujun­dused ammu­ta­vad ainest ümb­rit­se­vast elust ja koge­mus­test, kõi­ge alu­seks on aga lähe­da­sed ini­me­sed ning lapsepõlvemälestused.

“Minu raa­ma­tu­ku­jun­dused sün­nivad tea­tud lap­se­li­kust rõõ­must ja män­gu­lus­tist. Ma tõe­poo­lest armas­tan raa­ma­tu­id tehes lõbut­se­da ja olla män­gu­li­ne, see on mu sise­mi­ne vaja­dus,” on kunst­nik öelnud.

Ees­ti las­te­kir­jan­duse kes­ku­se kuns­ti­eks­pert Vii­ve Noor ise­loo­mus­tab kunst­nik­ku järg­mi­selt: “Joan­na Conce­jo on üks tun­nus­ta­tu­maid ja hin­na­tu­maid illust­raa­to­reid. Tema isi­ku­pä­ra­ne ja tund­lik käe­ki­ri, detai­li­rik­kus ja täp­sus, oskus lähe­ne­da köit­valt iga­päe­vas­te­le tee­ma­de­le, oota­ma­tud leiud ja “kas­tist väl­ja“ mõt­le­mi­ne võlu­vad ja ära­ta­vad imet­lust. Pal­jud kunst­ni­kud püüa­vad teda jäl­jen­da­da, aga seda tund­lik­kust mida leiame Joan­na pilti­delt, on ras­ke saavutada.“

Näi­tu­se on koos­ta­nud Poola Vaba­rii­gi Suur­saat­kond Tal­lin­nas koos­töös Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Keskusega.