Ukraina kunstniku Oksana Drachkovska illustratsioonid

Ukraina kunstnik Oksana Drachkovska illustratsioonide näitus teenindusosakonnas

9. oktoob­rist 15. novemb­ri­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu kahel kor­ru­sel Ukrai­na kunst­ni­ku Oksa­na Drachkovs­ka illust­rat­sioo­ni­de näi­tus.

Ukraina kunstnik Oksana Drachkovska illustratsioonide näitus lasteosakonnas.

Oksa­na Drachkovs­ka: “Olen Ukrai­nast pärit illust­raa­tor ja minu töö on üks mu kir­ge­dest. Minu jaoks on minu töö uute maa­il­ma­de ja karak­te­ri­te loo­mi­ne, muu­si­ka, mis mõjub vär­vi­na. Mul­le meel­dib väga män­gi­da illust­rat­sioo­ni­des meta­foo­ri­de­ga, muu­tes see­lä­bi oma illust­rat­sioo­nid liht­saks, kuid tähen­dus­rik­kaks. Olen üks neist ini­mes­test, kel­lel on liht­sam pabe­ril mõel­da. Minu jaoks on iga raa­mat või kaas ala­ti uus seik­lus, kus otsin uusi visuaal­seid lahen­dusi. Mul­le meel­dib kõi­ge roh­kem töö­ta­da pildiraamatutega.”

Näi­tu­se­tööd on üle­val raa­ma­tu­ko­gu mõle­mal korrusel.