28. märt­sist 22. april­li­ni 2022. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge, kõi­ge eri­li­se­ma­te lugu­de­ga raa­ma­tud”. Raa­ma­tu­ko­gude­aas­ta puhul on väl­ja kuu­lu­ta­tud 28. märt­sist kuni 3. april­li­ni näi­da­ta oma raa­ma­tu­ko­gu kogu­de pär­le. Uudis­ta­da saab Leht­se raa­ma­tu­ko­gu neid raa­ma­tu­id, mil­lel on igal oma lugu jutus­ta­da. On eri­ne­vad lood, kas oma kan­di tun­tud ini­me­ne või hoo­pis väga

Leht­se raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge, kõi­ge eri­li­se­ma­te lugu­de­ga raa­ma­tudRead More »

[:et]25. märt­sist 14. april­li­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kogu­de pär­lid: Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu kõi­ge, kõi­ge …”. Raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta üks suu­ri ühiseid näi­tusi on kogu­de “pär­li­te” eks­po­nee­ri­mi­ne. Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus on nen­deks eri­li­se saa­mis­loo­ga tava­li­sed raa­ma­tud ning tava­li­se saa­mis­loo­ga eri­li­sed, vanad, harul­da­sed, pühen­dus­te­ga ja temp­li­te­ga raamatud.[:]

3.–25. märt­si­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Ole­me sinu­ga, Ukrai­na!”. Toe­ta­me ukrain­lasi ja kosu­ta­me meelt luge­des Ukrai­na kir­jan­dust ja Ukrai­na koh­ta kir­ju­ta­tut. Lisa­tud on info­ma­ter­jal Ukrai­na toe­ta­mise võimalustest.

10. jaa­nua­rist 11. veebruari­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Aas­ta loom on pruun­ka­ru”. Pruun­ka­ru vali­ti 2022. aas­ta loo­maks MTÜ Aas­ta Loom eest­ve­da­misel. Karu­aas­tal proo­vi­tak­se anda üle­vaa­det sel­lest, mil­list elu Ees­ti karud ela­vad, kui pal­ju neid meie metsa­des on ning miks on nen­de arvu­kus kas­va­mas. Näi­tu­sel on väl­jas met­saot­ti tut­vus­ta­vad loo­dus­raa­ma­tud, aga ka jutu­raa­ma­tud väi­ke­s­te­le ja

Aas­ta loom on pruun­ka­ruRead More »

[:et]3. jaa­nua­rist 25. veebruari­ni 2022. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Väja­ot­sa talu maa­li­näi­tus. Väl­ja­ot­sa talu har­ras­tus­kunst­nik Kers­ti Uude­kül­li vär­vi­ki­re­vad maa­lid. Vali­kus on nii kau­neid loo­dus­vaa­teid kui ka mee­le­pä­ra­seid pil­te abst­rakt­se kuns­ti austajatele.[:]

6. det­semb­rist 2021. a kuni 10. jaa­nua­ri­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Jäne­da nip­lis­pit­si klu­bi esit­leb: “Meie jõu­lueh­ted”. Näi­tu­sel on nip­lis­pit­si teh­ni­kas kuuseehted.

Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 11–1527., 28. ja 30. det­semb­ril 11–1829. det­semb­ril 9–18 Assa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 9–1427. det­semb­ril 9–1728. ja 29. det­semb­ril 10–1830. det­semb­ril 9–17 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu ava­tud:  23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu ava­tud:  23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Sak­si raa­ma­tu­ko­gu ava­tud:  28. det­semb­ril 12–1929. det­semb­ril 10–18 Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23.

Haru­ko­gud püha­de ajalRead More »

6. det­semb­rist 2021. a kuni 31. jaa­nua­ri­ni 2022. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Loo­dus­li­kud püha­pai­gad”. Foto­näi­tus “Uura­li rah­vas­te loo­dus­li­kud püha­pai­gad” on Fen­­no-Ugria Asu­tuse MTÜ ränd­näi­tus, mis tut­vus­tab Uura­li rah­vas­te loo­dus­lik­ke püha­pai­ku ja nen­de­ga seo­tud kombetalitusi.

29. novemb­rist 21. det­semb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Päka­pi­kud jõu­lu ootel”. Juba luge­ma­tul arvul,päka­pik­ke kiki­var­vul,lii­gub maal ja lii­gub lin­nas,ise pisi­ke kui kin­nas! Päka­pi­kud jõud­sid ka Tam­sa­lu raa­ma­tu­kok­ku. Aas­ta­te jook­sul kogu­tud kol­lekt­sioon päri­neb Tam­sa­lu güm­naa­siu­mi õpe­ta­jalt Elle Nurmsalult.

Koh­tu­me raa­ma­tu­ko­gus! Jäl­le kord on näit aja­kel­lal sel­les punk­tis, mil või­me jär­je­kord­sed raa­ma­tu­ko­gu­päe­vad pidu­li­kult ava­tuks luge­da. Teid oota­vad näi­tu­sed, tore­dad koh­tu­mised ja loo­mu­li­kult raa­ma­tud. Siis­ki manit­se­me teid raa­ma­tu­ko­gu külas­ta­misel ette­vaat­lik­ku­se­le, sest sõnal on vägi ja raa­ma­tul on võim.

15. oktoob­rist 30. novemb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Tere tule­mast muumi­de maa­il­ma!”. On Muu­mi­maal uksed ja süda­med val­la. Üks hääl hui­kab üle­valt, pil­ve­dest alla: “Hei muu­mid! Sõp­ru kuis hoi­da, sa vahel ei tea, seda on muumi­delt õppi­da hea! Hei muu­mid! …” Pool­tel Soo­me pere­del on kasu­tusel muumi­de kruusid. Aas­ta­te jook­sul on ka Ees­tis muumi­de kruusid

Tere tule­mast muumi­de maa­il­ma!Read More »

1. oktoob­rist 30. novemb­ri­ni 2021. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Vali­tud het­ked. Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu 100”. Kui pal­ju ime­li­si het­ki ja sünd­mu­si mahub sajas­se aas­ta­s­se! Ning ikka taha­me mee­nu­ta­da kõi­ge pare­maid, kõi­ge ilu­samaid ja keh­ve­mad pigem ära unus­ta­da. Mil­li­ne veda­mi­ne, kui õnnes­tub taba­da ja tal­le­ta­da mär­gili­si ja arm­said juh­tu­mi­si. Pal­ju roh­kem neist on jää­nud vaid sünd­mus­te tunnistajate

Vali­tud het­ked. Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu 100Read More »

13. sep­temb­ril 2021. a kell 10 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus kir­jan­dus­hom­mik Anti Saa­re­ga. Kauaoo­da­tud koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­nik Anti Saa­re­ga, vah­va­te Pär­­di-lugu­­de ning mit­me­te teis­te las­te­raa­ma­tu­te autoriga Jäne­da Koo­li õpi­las­te­le ning teis­te­le huvi­lis­te­le. Kell 11.15 koh­tu­mi­ne Anti Saa­re­ga Leht­se raamatukogus.

2.–30. sep­temb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “100 het­ke Tapa raa­ma­tu­ko­gu aja­loos”. Näi­tus annab põgu­sa üle­vaa­te Tapa raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­nud sünd­mus­te koh­ta. Samas jutus­ta­vad pil­did mei­le, mida raa­ma­tu­ko­gud pea­le kir­jan­duse lae­nu­ta­mise oma luge­ja­te­le paku­vad: toi­mu­vad koh­tu­mised kir­ja­ni­ke ja kunst­ni­ke­ga, kor­ral­da­tak­se raa­­ma­­tu- ja kuns­ti­näi­tu­seid, paku­tak­se IT-alast nõus­ta­mist, tut­vus­ta­tak­se kodu­kan­di ini­mes­te tege­mi­si ja otse loo­mu­li­kult paku­tak­se las­te­le erinevaid

100 het­ke Tapa raa­ma­tu­ko­gu aja­loosRead More »