Jäneda Põllutöökeskkooli (1918–2000) vanim näitlik õppevahend

Jäneda Põllutöökeskkooli (1918–2000) vanim näitlik õppevahend

Ala­tes 21. juu­nist 2024. a Jäne­da los­si I kor­ru­sel näi­tus Jäne­da Põl­lu­töö­kesk­koo­li (1918–2000) vani­mast näit­li­kust õppe­va­hen­dist.

18 vär­vi­tahv­lit 19. saj ühe tun­tu­ma sak­sa loo­dus­tead­la­se ja peda­goo­gi dr Gott­hilf Hein­rich von Schu­ber­ti (1780–1860) koos­ta­tud raa­ma­tu­st noor­te­le koo­li­tun­di­des ja kodu­des kasu­ta­miseks „Natur­gesc­hich­te der Rep­ti­lien, Amp­hibien, Fisc­he, Insek­ten, Krebse, Wür­mer, Weich­ti­e­re, Stac­hel­häu­ter, Pflanzen­ti­e­re und Urti­e­re. Erd­te Abtei­lung III. Teil”. Näi­tus on sün­di­nud koos­töös Jäne­da muuseumiga.