Book exhi­bit “Jäni­jõ­gi” from 21st Novem­ber 2022 to 30th January 2023 in Leht­se pub­lic lib­rary. (Esto­nian) Uudis­ta­da saab vanemaid ja uuemaid jõe­fo­to­sid ning huvi­ta­vaid ja kasu­lik­ke loo­dus­ar­tikleid aja­kir­ja­dest ning raa­ma­tu­test. Mee­le­olu lisa­vad sõna­pil­did Fred Jüs­si ja Vee­ra Saa­re loo­min­gust. Näi­tus on ins­pi­ree­ri­tud 24. sep­temb­ril Jäne­da vesi­ves­kis toi­mu­nud „Kodu­jõe päe­vast“. Näi­tu­se koos­tas Jäne­da raamatukogu.

Exhi­bi­tion “Kin­da­ki­ri” (free trans­la­tion “Mit­ten Prints”) in Jäne­da lib­rary from Novem­ber 17th to Decem­ber 30th in 2022. (Esto­nian) Näi­tu­se idee tek­kis vaja­du­sest otsi­da kapist väl­ja soo­je­mad kin­dad. Miks mit­te kan­da siis juba kau­nilt kir­ja­tud käpi­kuid, mõni veel vanaema koo­tud­ki. Lisaks raa­ma­tu­ko­gu luge­ja­te poolt kodust too­dud kin­nas­te­le on näi­tu­sel ka raa­ma­tud kudu­mis­õpe­tus­te ja must­ri­te­ga. Mõni meeleolukas

Kin­da­ki­riRead More »