Nukud jutustavad

Näitus "Nukud jutustavad" Lehtse raamatukogus

4. märt­sist 3. mai­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Nukud jutus­ta­vad”.

Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­ta­le pühen­da­tud näi­tu­sel on Anu Põld­maa nuku­kol­lekt­sioo­ni kuu­lu­vad rah­va­rõi­vas­tes ja isi­ku­pä­ras­tes rõi­vas­tes nukud, mida ei raat­si­gi las­te kät­te män­gi­da anda, vaid pigem vaa­da­ta ja imet­le­da ning mõel­da, mil­le­st nad jutus­ta­da võiksid.