[:et]Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 — Ere Käärmaa[:]

[:et]

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere Käärmaa 28. oktoob­ril Ulvis toi­mu­nud Lää­ne-Viru­maa raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja päe­val kuu­lu­ta­ti väl­ja ja anti üle maa­kon­na aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja 2016 auhind, mil­le päl­vis Ere Käär­maa. Auhin­na andis üle Ees­ti Vaba­rii­gi kul­tuu­ri­mi­nis­ter Indrek Saar.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere KäärmaaEre Käär­maa­le tõi tun­nus­tuse tema mit­me­külg­ne ja aktiiv­ne tege­vus raa­ma­tu­ko­gu üri­tus­te ja näi­tus­te kor­ral­da­misel ning läbi­vii­misel. Ere leiab aega ja jõu­du oma põhi­töö kõr­valt Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus tege­le­da ka val­la eri­ne­va­te koos­töö- ja kultuuriprojektidega.

Lää­ne-Viru­maa aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja ja raa­ma­tu­ko­gu kon­kurs­si kor­ral­da­vad Lää­ne-Viru Maa­va­lit­sus ja Lää­ne-Viru­maa Kesk­raa­ma­tu­ko­gu ala­tes 2011. aas­ta­st. Kon­kur­si­le esi­ta­tud isik(ud) pidi(d) ole­ma aas­ta jook­sul mõju­ta­nud elu raa­ma­tu­ko­gun­duse vald­kon­nas, paist­nud jooks­val aas­tal sil­ma inno­vaa­ti­li­se ja tule­mus­li­ku aren­dus­li­ku või prak­ti­li­se tege­vu­se eest kutsetöös.

[:]