[:et]“Loeme sajani”[:]

[:et]

"Loeme sajani"4. april­lil 2017 alus­ta­si­me luule­le­vi­ta­mis­pro­jek­ti­ga „Loe­me saja­ni“.

Ees­tis on pal­ju häid luu­le­ta­ja­id, kes on kir­ju­ta­nud väga häid luu­le­tusi. Kah­ju oleks sel­li­ne anne ja varan­dus las­ta kaot­si min­na. Luu­le­raa­ma­tud lau­sa oota­vad riiu­list väl­ja pää­se­mist ja vär­si­read ette lugemist-kuulamist.

Luu­le­tu­sed on tõe­li­ne luge­mise maius­pa­la. Kui õige tähis­taks Ees­ti Vaba­rii­gi täht­sat sün­ni­päe­va las­te­luu­le luge­mise ja levi­ta­mi­se­ga! (Tões­ti, mil­leks gri­pi­pi­si­kuid levi­ta­da, kui on ole­mas pal­ju äge­dam pisik – luu­le­pi­sik). Hea tuju või südam­lik hetk on garan­tee­ri­tud nii luge­jal kui kuu­la­jal. Loe­me kam­ba pea­le 100 luu­le­tust. Kin­gi­me Ees­ti 100. sün­ni­päe­vaks 100 vah­vat luulehetke.

"Loeme sajani" - luulesõber Luule Sõber"Loeme sajani"Luule­le­vi­ta­mis­pro­jek­tis võivad osa­le­da 1.–4. klas­si­de õpi­lased. Sel­leks tuleb raa­ma­tu­ko­gust otsi­da üks vah­va luu­le­raa­mat. Luu­le­raa­ma­tu­id aita­vad lei­da raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad või luu­le­riiu­li juu­res istuv Luu­le Sõber. Lap­sed saa­vad luu­le­tusi ette luge­da kodus oma pere­le, sugu­las­te­le, naab­ri­te­le, sõp­ra­de­le, aga võib-olla hoo­pis oma lem­mik­loo­ma­de­le. Luu­le­tusi võib luge­da kül­la min­nes ter­vi­tu­seks või külast lah­ku­des tänu­tä­heks. Või­ma­lu­si tei­si luu­le­tus­te­ga ülla­ta­da on palju.

Esi­me­sed väi­ke­sed luge­jad on juba läi­nud luu­let levi­ta­ma. Loe­me sajani!

 [:]