[:et]Tähelepanu Lehtse raamatukogu külastajad![:]

[:et]

Lehtse raamatukogu ajutiselt vanas majas tagasiSeo­ses Leht­se kes­ku­se­hoo­ne ehi­ta­mi­se­ga asub raa­ma­tu­ko­gu ala­tes 19. oktoob­rist 2017. a aju­ti­selt vanas asu­ko­has Räga­ve­re tee 11.

Raa­ma­tu­ko­gu on ava­tud E‑R 10–18;
L, P ja iga kuu vii­ma­sel töö­päe­val sule­tud.

Kuna töö­ta­me väga kit­sas­tes olu­des, siis sel­lest tule­ne­valt on ka meie raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­punk­tis paku­ta­vad tee­nu­sed tava­pä­ra­sest taga­si­hoid­li­ku­mad. Raa­ma­tu­ko­gus saab lae­nu­ta­da eelkõi­ge uue­mat kir­jan­dust. Mõel­nud ole­me ka õpi­las­te­le, et oleks kät­te­saa­dav just nei­le vaja­lik koolilu­ge­mi­ne. Endi­selt saab lugeda/laenutada aja­leh­ti ja aja­kir­ju. Suu­rem osa raa­ma­tu­fon­dist on olu­de sun­nil kuni raa­ma­tu­ko­gu kes­ku­ses­se taga­si­ko­li­mise­ni paki­tult hoiul. Vaja­du­sel saab puu­du­va raa­ma­tu tel­li­da val­la teis­test raa­ma­tu­ko­gu­dest. Inter­ne­ti­punk­ti­ar­vu­ti puu­du­mise tõt­tu saab teos­ta­da vaid olu­li­si e‑toiminguid — pan­ga­te­hin­gud jt e‑teenused. Endi­selt on või­ma­lik teha koo­piaid, prin­ti­da ja skaneerida.
Vaban­da­ge või­ma­li­ke eba­mu­ga­vus­te pärast!

[:]