[:et]Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee[:]

Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee24. sep­temb­ril kel­la 10–11 Tapa kesk­väl­ja­kul Tal­lin­na Kesk­raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­ko­gu­buss Kata­ri­na Jee.

Pea­tu­se ajal saab tut­vu­da raa­ma­tu­ko­gu­bus­si ja bus­sis ole­va­te raa­ma­tu­te­ga ning raa­ma­tu­ko­gu­bus­si töö­ta­ja­te töö­tin­gi­mus­te­ga. Või­ma­lik on küsi­da Tal­lin­na Kesk­raa­ma­tu­ko­gu tee­nus­te koh­ta (näi­teks raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te poolt paku­ta­vad koo­li­tu­sed, e‑raamatute lae­na­mi­ne ja e‑raamatukogu ELLU) ning õppi­da kasu­ta­ma e‑kataloogi ESTER. Lap­sed saa­vad raa­ma­tu­ko­gu­bus­sis joo­nis­ta­da ja pil­te vär­vi­da, tut­vu­da lahe­da­te koo­mik­si­raa­ma­tu­te­ga, nupu­ta­da mõis­ta­tusi ja lahen­da­da ristsõnu.

Raa­ma­tu­ko­gu­bus­si sõi­du ees­märk on tut­vus­ta­da ühte või­ma­lik­ku lahen­dust, kui­das viia raa­ma­tu­ko­gu­tee­nus lähe­ma­le hajaasus­tu­se­ga piir­kon­da­des ela­va­te­le ini­mes­te­le. Tal­lin­na Kesk­raa­ma­tu­ko­gu on raa­ma­tu­ko­gu­bus­si abil tal­lin­las­te­le raa­ma­tu­ko­gu­tee­nust pak­ku­nud juba 2008. aas­ta­st alates.

Raa­ma­tu­ko­gu­bus­si­ga on ooda­tud koh­tu­ma kõik huvi­li­sed. Meie omalt poolt jaga­me infot sel­lel aas­tal lin­na­raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­va­te üri­tus­te, näi­tus­te, koh­tu­mis­te ja muu kohta.