Koh­tu­me raa­ma­tu­ko­gus! Jäl­le kord on näit aja­kel­lal sel­les punk­tis, mil või­me jär­je­kord­sed raa­ma­tu­ko­gu­päe­vad pidu­li­kult ava­tuks luge­da. Teid oota­vad näi­tu­sed, tore­dad koh­tu­mised ja loo­mu­li­kult raa­ma­tud. Siis­ki manit­se­me teid raa­ma­tu­ko­gu külas­ta­misel ette­vaat­lik­ku­se­le, sest sõnal on vägi ja raa­ma­tul on võim.

15. oktoob­rist 30. novemb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Tere tule­mast muumi­de maa­il­ma!”. On Muu­mi­maal uksed ja süda­med val­la. Üks hääl hui­kab üle­valt, pil­ve­dest alla: “Hei muu­mid! Sõp­ru kuis hoi­da, sa vahel ei tea, seda on muumi­delt õppi­da hea! Hei muu­mid! …” Pool­tel Soo­me pere­del on kasu­tusel muumi­de kruusid. Aas­ta­te jook­sul on ka Ees­tis muumi­de kruusid

Tere tule­mast muumi­de maa­il­ma!Read More »

2.–30. sep­temb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “100 het­ke Tapa raa­ma­tu­ko­gu aja­loos”. Näi­tus annab põgu­sa üle­vaa­te Tapa raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­nud sünd­mus­te koh­ta. Samas jutus­ta­vad pil­did mei­le, mida raa­ma­tu­ko­gud pea­le kir­jan­duse lae­nu­ta­mise oma luge­ja­te­le paku­vad: toi­mu­vad koh­tu­mised kir­ja­ni­ke ja kunst­ni­ke­ga, kor­ral­da­tak­se raa­­ma­­tu- ja kuns­ti­näi­tu­seid, paku­tak­se IT-alast nõus­ta­mist, tut­vus­ta­tak­se kodu­kan­di ini­mes­te tege­mi­si ja otse loo­mu­li­kult paku­tak­se las­te­le erinevaid

100 het­ke Tapa raa­ma­tu­ko­gu aja­loosRead More »

26. jaa­nua­rist 31. mai­ni 2021. a Assa­mal­la raa­ma­tu­ko­gus ja 17. maist 29. juu­ni­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Vär­vi­li­ne tae­vas Assa­mal­las”. Näi­tu­sel koha­li­ku ela­ni­ku pil­dis­ta­tud fotod vär­vi­li­sest tae­vast, eri­ne­va­test pil­ve­dest. Kõik fotod teh­tud Assamallas.

Koh­tu­me juba õige pea – ala­tes 3. maist on kõik Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud AVATUD! Keh­tib sise­ruumi­de täi­tu­vu­se nõue kuni 25% ja 2 + 2 nõue. Samu­ti tuleb jät­ku­valt kan­da kait­se­mas­ki. Näi­tus­te külas­ta­mi­ne on 2 + 2 reeg­leid jär­gi­des luba­tud. Huvi­te­ge­vu­sed raa­ma­tu­ko­gu sise­ruumi­des on luba­tud üks­nes nen­de õpi­las­te ja las­te puhul, kes on luba­tud kon­taktõp­pes­se (1.–4.

Raa­ma­tu­ko­gud 3. maist ala­tesRead More »

[:et] Tin­gi­tu­na koroo­na­vii­ru­se laiast levi­kust ja valit­su­se keh­tes­ta­tud kor­ral­dus­test toi­mub Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des 11.03–30.04.2021 kon­tak­ti­va­ba lae­nu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­id saab tel­li­da tele­fo­ni või mei­li teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud tea­vi­kud saab kät­te raa­ma­tu­ko­gu ukselt ning Tapal on hea või­ma­lus tel­li­tud tea­vi­ku­te kät­te­saa­miseks kasu­ta­da raa­ma­tu­kap­pi (24/7). Tea­vi­kuid tagas­ta­da saab samu­ti raa­ma­tu­ko­gu uksel ning Tapal ja Tam­sa­lus ka

[:et]Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–30.04.2021[:en]Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–11.04.2021[:]Read More »

1. veebruarist 13. märt­si­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Nuk­ku­de ime­li­ne maa­ilm”. Nukk on olu­li­ne män­gu­kaas­la­ne. Osa nuk­ke paku­vad män­gu­rõõ­mu paa­riks kuuks või aas­ta­ks, kuid on nuk­ke, mida hoitak­se hoo­li­kalt alles. Näi­tu­se­le too­dud nukud on väga stiil­sed, sest nen­de nägu ja rii­ded on detai­li­de­ni läbi mõel­dud. Kol­lekt­sioo­ni oma­nik elab Tam­sa­lus ning on kogu­nud neid nukke

Nuk­ku­de ime­li­ne maa­ilmRead More »

4.–30. jaa­nua­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Moo­ni­de mitu palet”. Kol­lekt­sioo­ne on mit­me­su­gu­seid, ole­neb kogu­ja huvist. Raa­ma­tu­ko­gus on vaa­ta­miseks ese­meid “moo­nitõp­pe hai­ges­tu­nud” kol­lekt­sio­nää­rilt, kes elab ja töö­tab Pärnus.

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja kogu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le seni­aja­ni tasu­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tähendab vaja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja mater­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga samas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud luge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused annak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, samas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si luge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli küsi­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta luge­ja­test. All­pool lühi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.

4. novemb­rist 30. det­semb­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus klas­si­kalis­te mui­nas­jut­tu­de pil­did kunst­nik Made Bal­ba­tilt. Tam­sa­lu Raa­ma­tu­ko­gus saab vaa­da­ta digig­raa­fi­ka näi­tust klas­si­kalis­te mui­nas­jut­tu­de aine­tel. Kunst­nik loo­dab, et pil­did paku­vad ära­tund­mis­rõõ­mu nii suur­te­le kui väikestele.

20. oktoob­rist 28. novemb­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Ger­ri Org­ma auto­ri­nuk­ku­de näi­tus. Jõh­vi raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas töö­tav Ger­ri Org­ma hak­kas auto­ri­nuk­ke tege­ma juba aas­ta­id tagasi. Nuku val­mis­ta­mi­ne saab algu­se ideest, ainest võib anda nii kir­jan­dus­klas­si­ka kui iga­päe­va­elu. Iga nukk on ise­moo­di kuns­ti­teos, jutus­ta­des oma isi­ku­pä­ra­se loo. Autor näi­tab, kui­das eri­ne­va­test mater­ja­li­dest on või­ma­lik luua ime­li­selt põnevaid

Ger­ri Org­ma auto­ri­nuk­ku­de näi­tusRead More »

[:et] Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib külas­ta­ja­te taga­si­si­det, et veel­gi tõhus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­de tööd, paran­da­da luge­ja­te tee­nin­da­mist.Küsit­lus kes­tab ter­ve oktoob­ri­kuu, vas­ta­ta saab nii elekt­roo­ni­li­selt kui paber­kand­jal raa­ma­tu­ko­gus koha­peal. Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­su kuu­lub seit­se raa­ma­tu­ko­gu: Tapa, Tam­sa­lu, Jäne­da, Leht­se, Sak­si, Assa­mal­la ja Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gud. Kui te kasu­ta­te val­las mitut raa­ma­tu­ko­gu, siis and­ke mei­le taga­si­si­de kõi­ki­de koh­ta. Vas­ta­ta võivad nii

Hea raa­ma­tu­ko­gu külas­ta­ja!Read More »

21. sep­temb­rist 16. oktoob­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sügi­se süles on vär­vid — kol­la­sed, puna­sed, kir­jud”. 22. sep­temb­ril algab ast­ro­noo­mi­li­ne sügis. Loo­dus muu­tub mit­me­vär­vi­li­seks, sügisan­de on aiad ja met­sad täis. Leid­kem aega loo­duses lii­ku­miseks ning ilu nau­ti­miseks. Raa­ma­tu­riiu­list leia­te eri­ne­vaid tea­vi­kuid loo­du­sest ja aastaaegadest.

24. augus­tist 18. sep­temb­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Aabits — esi­me­ne koo­li­raa­mat”. Sep­temb­ri­kuu on täh­tis kuu, siis aabits uus, siis ranits uus. Uus koo­li­pluus — kõik, kõik on uus sep­temb­ri­kuus. Pea­gi on käes 1. sep­tem­ber ning esi­m­ese klas­si õpi­lased saa­vad kät­te oma esi­m­ese koo­li­raa­ma­tu, mil­leks on aabits. Nüüd saab koo­li­tee algu­se. Raa­ma­tu­ko­gu väl­ja­pa­ne­kul on

Aabits — esi­me­ne koo­li­raa­matRead More »

[:et]

18. maist 5. juu­ni­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kodu­ta­lu vär­vi­kad loo­mad”.

Kui kas­sid-koe­rad lin­nas olla saa­vad, siis leh­mi sin­na veda­da ei saa. Las leh­ma-lam­mast näi­tab sul­le raa­mat — kui elus kohtad, siis ei ehmata.

[:]