4.–30. jaa­nua­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Moo­ni­de mitu palet”. Kol­lekt­sioo­ne on mit­me­su­gu­seid, ole­neb kogu­ja huvist. Raa­ma­tu­ko­gus on vaa­ta­miseks ese­meid “moo­nitõp­pe hai­ges­tu­nud” kol­lekt­sio­nää­rilt, kes elab ja töö­tab Pärnus.

Dialoog raamatukogu külastajaga (01.–31.10.2020)

Raa­ma­tu­ko­gu – see on või­ma­lus­te­roh­ke info-ja kogu­kon­na­kes­kus, mis on kõi­gi­le seni­aja­ni tasu­ta. Kui­das hal­la­ta eri­ne­vaid sihtrüh­mi ja pak­ku­da muu­tu­vas maa­il­mas kõi­gi­le just nei­le huvi pak­ku­vat?
Raa­ma­tu­ko­gu kesk­kon­na aren­da­mi­ne tähendab vaja­dust täien­da­da ja liht­sus­ta­da eri­ne­va­te and­me­te ja mater­ja­li­de kät­te­saa­da­vust, aga samas on vaja tea­da ini­mes­te ootusi. Sel­le tar­vis sai­gi teh­tud luge­jauu­ring, kust saa­dud vas­tused annak­sid mei­le või­ma­lu­se ka oma töö­le värs­ke­ma pil­gu­ga vaa­da­ta, samas kaa­sa­tes aren­gu­prot­ses­si luge­ja­id ja nen­de vaa­te­nurka. Üle Tapa val­la oli küsi­mus­te­le vas­ta­ja­id 217, s.o 6,6% eel­mise aas­ta luge­ja­test. All­pool lühi­ke kok­ku­võ­te koos diagrammidega.

4. novemb­rist 30. det­semb­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus klas­si­kalis­te mui­nas­jut­tu­de pil­did kunst­nik Made Bal­ba­tilt. Tam­sa­lu Raa­ma­tu­ko­gus saab vaa­da­ta digig­raa­fi­ka näi­tust klas­si­kalis­te mui­nas­jut­tu­de aine­tel. Kunst­nik loo­dab, et pil­did paku­vad ära­tund­mis­rõõ­mu nii suur­te­le kui väikestele.

20. oktoob­rist 28. novemb­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Ger­ri Org­ma auto­ri­nuk­ku­de näi­tus. Jõh­vi raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas töö­tav Ger­ri Org­ma hak­kas auto­ri­nuk­ke tege­ma juba aas­ta­id tagasi. Nuku val­mis­ta­mi­ne saab algu­se ideest, ainest võib anda nii kir­jan­dus­klas­si­ka kui iga­päe­va­elu. Iga nukk on ise­moo­di kuns­ti­teos, jutus­ta­des oma isi­ku­pä­ra­se loo. Autor näi­tab, kui­das eri­ne­va­test mater­ja­li­dest on või­ma­lik luua ime­li­selt põnevaid

Ger­ri Org­ma auto­ri­nuk­ku­de näi­tusRead More »

[:et] Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib külas­ta­ja­te taga­si­si­det, et veel­gi tõhus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­de tööd, paran­da­da luge­ja­te tee­nin­da­mist.Küsit­lus kes­tab ter­ve oktoob­ri­kuu, vas­ta­ta saab nii elekt­roo­ni­li­selt kui paber­kand­jal raa­ma­tu­ko­gus koha­peal. Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­su kuu­lub seit­se raa­ma­tu­ko­gu: Tapa, Tam­sa­lu, Jäne­da, Leht­se, Sak­si, Assa­mal­la ja Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gud. Kui te kasu­ta­te val­las mitut raa­ma­tu­ko­gu, siis and­ke mei­le taga­si­si­de kõi­ki­de koh­ta. Vas­ta­ta võivad nii

Hea raa­ma­tu­ko­gu külas­ta­ja!Read More »

21. sep­temb­rist 16. oktoob­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sügi­se süles on vär­vid — kol­la­sed, puna­sed, kir­jud”. 22. sep­temb­ril algab ast­ro­noo­mi­li­ne sügis. Loo­dus muu­tub mit­me­vär­vi­li­seks, sügisan­de on aiad ja met­sad täis. Leid­kem aega loo­duses lii­ku­miseks ning ilu nau­ti­miseks. Raa­ma­tu­riiu­list leia­te eri­ne­vaid tea­vi­kuid loo­du­sest ja aastaaegadest.

24. augus­tist 18. sep­temb­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Aabits — esi­me­ne koo­li­raa­mat”. Sep­temb­ri­kuu on täh­tis kuu, siis aabits uus, siis ranits uus. Uus koo­li­pluus — kõik, kõik on uus sep­temb­ri­kuus. Pea­gi on käes 1. sep­tem­ber ning esi­m­ese klas­si õpi­lased saa­vad kät­te oma esi­m­ese koo­li­raa­ma­tu, mil­leks on aabits. Nüüd saab koo­li­tee algu­se. Raa­ma­tu­ko­gu väl­ja­pa­ne­kul on

Aabits — esi­me­ne koo­li­raa­matRead More »

[:et]

18. maist 5. juu­ni­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kodu­ta­lu vär­vi­kad loo­mad”.

Kui kas­sid-koe­rad lin­nas olla saa­vad, siis leh­mi sin­na veda­da ei saa. Las leh­ma-lam­mast näi­tab sul­le raa­mat — kui elus kohtad, siis ei ehmata.

[:]

[:et]

18. maist 12. juu­ni­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Rohe­li­ne mõt­te­viis — anna asja­de­le uus elu”.

Väl­ja­pa­ne­ku ees­märk on kas­va­ta­da ini­mes­tes kesk­kon­na­tead­li­kust. See tões­tab, et pea­ae­gu igast prü­gi­kas­ti visa­tud asjast saab luua mida­gi uut. Vaja­lik­ke näpu­näi­teid lei­dub pal­ju­des raamatutes.

[:]

[:et]

2.–31. märt­si­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kodu­ta­nu­mast kau­ge­mal — eest­las­te rei­sid”.

Eest­la­ne on rei­si­rah­vas. Rei­si­mi­ne ei ole ainult lõbus ja põnev, see on ka kasu­lik füü­si­li­se­le, vaim­se­le ja emot­sio­naal­se­le ter­vi­se­le. Rei­si­da — tähendab ela­da, kas­või raa­ma­tu­te abil!

[:]

[:et]

25. veebruarist 10. märt­si­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Ilon Wik­lan­di pil­di­maa­ilm”.

Ilon Wik­land on ees­ti päritolu root­si kunst­nik ja illust­raa­tor. Eelkõi­ge on ta tun­tud kui Ast­rid Lind­g­re­ni raa­ma­tu­te illust­raa­tor. Tema illust­rat­sioo­nid on aja­tud fan­taa­sia­pil­did või loo­vad idül­li­li­se lap­se­kesk­se maa­il­ma. Veebruari­kuus tähis­tas Ilon Wik­land oma 90 aas­ta juu­be­lit. Väl­ja­pa­ne­kul on tema poolt illust­ree­ri­tud raamatud.

[:]

[:et]

31. jaa­nua­rist 28. veebruari­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Aeg ei pea­tu”.

Kui­das mõõta aega? Kas tun­di­de või aas­ta­te­ga? Ajas tagasi võib vaa­da­ta raa­ma­tu­te abil. Meie vaba­rii­gi sün­ni­päe­va­kuul on sobi­lik luge­da ees­ti ini­mes­te memuaa­re, mis on täis elu­loo­li­si juhtumeid.

[:]