Tere tulemast muumide maailma!

Näitus "Tere tulemast muumide maailma!"

15. oktoob­rist 30. novemb­ri­ni 2021. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Tere tule­mast muumi­de maa­il­ma!”.

On Muu­mi­maal uksed ja süda­med val­la. Üks hääl hui­kab üle­valt, pil­ve­dest alla: “Hei muu­mid! Sõp­ru kuis hoi­da, sa vahel ei tea, seda on muumi­delt õppi­da hea! Hei muumid! …”

Pool­tel Soo­me pere­del on kasu­tusel muumi­de kruusid. Aas­ta­te jook­sul on ka Ees­tis muumi­de kruusid üha popu­laar­se­mad ning kol­lekt­sio­nää­re tuleb kogu aeg juur­de. Käes­olev kogu päri­neb Tam­sa­lu lähistelt.