2. det­semb­rist 2021. a kuni 23. veebruari­ni 2022. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „TRIO. Sir­je Krii­sa, Täh­ti Roos­ta­lu, Tiia Eik­holm“. Köi­te­kuns­ti­näi­tu­sel „TRIO” esit­le­vad oma töid kolm naha- ja köi­te­kunst­ni­kust kol­lee­gi. Sir­je Krii­sa on väl­ja pan­nud vali­ku oma töö­dest, mis käsit­le­vad suu­res osas raa­ma­tut kui ruu­mi­list objek­ti. Raa­ma­tu­te val­mis­ta­mise juu­res kom­bi­nee­rib ta natu­raal­set nah­ka eri­ne­va­te materjalidega […]

6. oktoob­rist 30. det­semb­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus „Lapi­vaip 100. Minu Ees­ti täna“. Näi­tus on jõud­nud oma rän­nu­jär­je­ga Tapa raa­ma­tu­ko­gus­se. Raa­ma­tu­ko­gu kahel kor­ru­sel on vaa­ta­miseks ja uudis­ta­miseks väl­jas 100 lapi­vai­pa. On põh­just varu­da aega, et oleks mah­ti uuri­da eri­ne­vaid val­mis­ta­mis­vii­se, imet­le­da vär­vi­de kok­ku­sead­mise oskust, idee­de roh­kust ja meist­ri­te näpu­osa­vust. Iga vaip jutus­tab oma loo. Näitusega

Lapi­vaip 100. Minu Ees­ti tänaRead More »

30. novemb­ril 2021. a kell 18.00 Tapa raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel raa­ma­tu­e­sit­lus — “Elu­olu­li­sed lood”. Ilmu­nud on tun­tud raa­dio­aja­kir­ja­ni­ku Märt Treie­ri jär­je­kor­ras kol­mas raa­mat “Elu­olu­li­sed lood”, mis on mõt­te­li­ne jätk üle Ees­ti luge­ja­te seas häs­ti vas­tu võe­tud raa­ma­tu­le “Hom­mi­ku­ju­tud vara­se­le ärkaja­le”. Koh­tu­misel saa­me kuul­da Märt Treie­ri raa­dio­aja­kir­ja­ni­ku­tööst ja teleuu­dis­te tege­mi­sest, mee­diast laie­malt­ki ja arut­lusi Ees­ti elu

“Elu­olu­li­sed lood” — raa­ma­tu­e­sit­lusRead More »

Koh­tu­me raa­ma­tu­ko­gus! Jäl­le kord on näit aja­kel­lal sel­les punk­tis, mil või­me jär­je­kord­sed raa­ma­tu­ko­gu­päe­vad pidu­li­kult ava­tuks luge­da. Teid oota­vad näi­tu­sed, tore­dad koh­tu­mised ja loo­mu­li­kult raa­ma­tud. Siis­ki manit­se­me teid raa­ma­tu­ko­gu külas­ta­misel ette­vaat­lik­ku­se­le, sest sõnal on vägi ja raa­ma­tul on võim.

5.–24. oktoob­ri­ni on Tapa raa­ma­tu­ko­gus fil­mi­fes­ti­vali raa­mes või­ma­lik vaa­da­ta Nor­ra lühi­män­gu­f­il­me noor­te­le ja täis­kas­va­nui­le. Mõni doku­men­taal­film veel lisaks. Fil­mi­saal raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel on ava­tud E‑N 16.00–17.30. Vaa­ta lisaks www.kinomaale.ee.

1.–29. sep­temb­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te ning tee­nin­dus­osa­kon­nas foto­näi­tus “Hetkeks pea­ta­tud aeg”. Hetkeks pea­ta­tud aegvaa­tab pilti­delt vas­tu,meid rõõ­mu­ga laeb­ning rutul edasi astub. „Oh, oleks mul prae­gu foto­kas!!!“Neid kahet­su­se het­ki on kõi­gil ette tul­nud, kui mõni elu­seik ei jõua pil­di­le. Täna­sel päe­val ei jää aga mida­gi jääd­vus­ta­ma­ta, sest pea iga­ühel on „kiirabi“ tagataskus –

Hetkeks pea­ta­tud aegRead More »

28. juu­list 25. sep­temb­ri­ni Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kul­ge­mi­ne aja­joo­nel. Tapa raa­ma­tu­ko­gu 100”. Tapa raa­ma­tu­ko­gu näi­tu­se­riiu­li ees saab foto­de ja fak­ti­de saa­tel teha jalu­tus­käi­gu aja­joo­nel ja lau­sa läbi saja aas­ta. Saab aimu, kui­das käis Tapa raa­ma­tu­ko­gu käsi, näeb ajas­tu­le ise­loo­mu­lik­ke stii­li­näi­teid luge­mis­va­rast ning foto­del sil­ma peal hoi­des saab aimu, kui­das muu­tus üldi­ne lin­na­pilt ajas. Tul­ge ajarännakule!

2. augus­tist 29. sep­temb­ri­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu maja ja aja lugu”. Vana las­te­aiahoo­ne ehi­ta­ti ümber raa­ma­tu­ko­guks. Ehi­tus­tööd alga­sid 1998, las­te­raa­ma­tu­ko­gu alus­tas tööd 1999 ja 2000. aas­tal asus uude majja ka täis­kas­va­nu­te osa­kond. Pil­did näi­tu­sel jutus­ta­vad maja muu­tu­mise lugu — muu­tub sisu, muu­tub ümbrus.

5. juu­list 30. augus­ti­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­ko­gu juu­be­liks kok­ku sea­tud foto­näi­tus “100 het­ke Tapa raa­ma­tu­ko­gu aja­loos”. Näi­tus annab vaid õige põgu­sa üle­vaa­te saja aas­ta jook­sul toi­mu­nu koh­ta. Ole­me võõ­rus­ta­nud kir­ja­nik­ke ja kunst­nik­ke, kol­lee­ge ja käsi­töö­meistreid meilt ja raja tagant, koh­tu­nud fil­­mi- ja teleini­mes­te­ga, kor­ral­da­nud raa­­ma­­tu- ja kuns­ti­näi­tu­seid, tut­vus­ta­nud õpi­las­te loo­me­töid, vii­nud lastega

100 het­ke Tapa raa­ma­tu­ko­gu aja­loosRead More »

01.–30. juu­ni­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Ime­li­sed loo­duse lood”. Loo­dus on meid ala­ti võlu­nud oma ilu ja mit­me­ke­si­su­se­ga. Sar­jas “Loo­duse lood” on ilmu­nud raa­ma­tu­id loo­ma­de, lin­du­de, putu­ka­te, tai­me­de sala­pä­ra­sest elust. Pal­ju põne­vat lugemist!

8. maist 29. juu­ni­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Ees­ti vana­sõ­nad”. Tapa raa­ma­tu­ko­gus saab vaa­da­ta kuns­ti­stuu­dio Bas­tor maa­le, mil­le ühen­da­vaks tee­maks on ees­ti vana­sõ­nad. Maa­li­mi­ne ei ole stuu­dio­las­te­le üks­nes hobiks, vaid ka või­ma­lus loo­min­gu­li­seks aren­guks ja suht­le­miseks. Tööd on teos­ta­tud põhi­li­selt akrüül­vär­vi­de­ga. Pal­ju­del lõuen­di­tel on sile­da­le pin­na­le kan­tud „mus­ter”, kasu­ta­tud on kol­laa­ži­ele­men­te. Iga pilt on

Ees­ti vana­sõ­nadRead More »

1. april­list 29. mai­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Elu­lu­gu­dest saab aja­lu­gu”. Näi­tu­sel on väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­test, mis käsit­le­vad eri vanu­ses ees­ti ini­mes­te elu­lu­gusid. Oma loo jutus­ta­vad tuge­vad ja vei­di nõr­ge­mad, saa­tu­se lem­mi­k­ud ja elu ham­mas­ra­tas­te vahe­le jää­nud. Jutus­ta­vad tava­li­sed ees­ti ini­me­sed, kel­lest iga­üks võib öel­da: “See on minu ainu­kord­ne elu.”

Koh­tu­me juba õige pea – ala­tes 3. maist on kõik Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud AVATUD! Keh­tib sise­ruumi­de täi­tu­vu­se nõue kuni 25% ja 2 + 2 nõue. Samu­ti tuleb jät­ku­valt kan­da kait­se­mas­ki. Näi­tus­te külas­ta­mi­ne on 2 + 2 reeg­leid jär­gi­des luba­tud. Huvi­te­ge­vu­sed raa­ma­tu­ko­gu sise­ruumi­des on luba­tud üks­nes nen­de õpi­las­te ja las­te puhul, kes on luba­tud kon­taktõp­pes­se (1.–4.

Raa­ma­tu­ko­gud 3. maist ala­tesRead More »

[:et] Tin­gi­tu­na koroo­na­vii­ru­se laiast levi­kust ja valit­su­se keh­tes­ta­tud kor­ral­dus­test toi­mub Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des 11.03–30.04.2021 kon­tak­ti­va­ba lae­nu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­id saab tel­li­da tele­fo­ni või mei­li teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud tea­vi­kud saab kät­te raa­ma­tu­ko­gu ukselt ning Tapal on hea või­ma­lus tel­li­tud tea­vi­ku­te kät­te­saa­miseks kasu­ta­da raa­ma­tu­kap­pi (24/7). Tea­vi­kuid tagas­ta­da saab samu­ti raa­ma­tu­ko­gu uksel ning Tapal ja Tam­sa­lus ka

[:et]Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–30.04.2021[:en]Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud 11.03.–11.04.2021[:]Read More »

1.–30. märt­si­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Ees­ti illust­raa­to­ri­te kevad­näi­tus. Näi­tu­sel eks­po­nee­rivad kunst­ni­kud illust­rat­sioo­ne raa­ma­tu­test, mis on juba poe­let­ti­del saa­da­val ja ka neist, mis veel trük­ki pole jõud­nud. Juba koge­nud illust­raa­to­ri­te loo­min­gu kõr­val näeb ka noo­re­ma­te alles alus­ta­va­te illust­raa­to­ri­te töid. Ühis­näi­tu­sel Tapal on esin­da­tud Katrin Ehr­lich, Kad­ri Ilves, Kris­ti Kan­gi­las­ki, Anne Lin­na­mä­gi, Piret Mil­de­berg, Ger­da Märtens,

Ees­ti illust­raa­to­ri­te kevad­näi­tusRead More »

Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gul (Koo­li 6, Tapa) on nüüd Cle­ve­ro­ni raa­ma­tu­kapp, kust saab tel­li­tud raa­ma­tu­id kät­te ööpäe­va­ring­selt! Sisu­li­selt on tege­mist paki­au­to­maa­di­ga, kust tel­li­ja tal­le sobi­val ajal, olgu või süda­öö­sel, oma soo­vi­tud raa­ma­tud kät­te saab. Raa­ma­tu­ka­pi kasu­ta­mi­ne on luge­ja­le tasu­ta. KUIDAS TELLIDA RAAMAT RAAMATUKAPPI?Kir­ju­ta­ge raa­ma­tu­ko­gu­le või helis­ta­ge tele­fo­nil 323 2081 (323 2082 las­te­osa­kond) või reser­vee­ri­ge raa­mat läbi luge­ja­por­taa­li RIKSWEB

Ööpäe­va­ring­ne raa­ma­tu­te lae­nu­tus ja tagas­tus!Read More »

27. jaa­nua­rist 26. veebruari­ni 2021. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Val­ge­ve­ne graa­fi­ka näi­tus. Näi­tu­sel näeb viie Val­ge­ve­ne illust­raa­to­ri teo­seid, kes tege­le­vad graa­fi­ka­ga sel­le kõi­ge laiemas mõt­tes, vil­je­le­des nii illust­rat­sioo­ni, disai­ni, kui ka eks­liib­rist, kes­ken­du­des eelkõi­ge vabagraa­fi­ka­le. Oma töö­des toe­tu­tak­se eelkõi­ge klas­si­ka­li­se­le aka­dee­mi­li­se­le kool­kon­na­le, kuid sis­se põi­mi­tak­se ka kaas­aeg­seid ja rah­va­loo­min­gust kan­tud motiive. Näi­tu­sel näeb Roman Sustovi,

Val­ge­ve­ne graa­fi­ka näi­tusRead More »