Idülliline elu maal — valik eelmise sajandi Suurbritannia kunstnike trükiseid

Näitus "Idülliline elu maal - valik eelmise sajandi Suurbritannia kunstnike trükiseid"

20. juu­nist 15. augus­ti­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Idül­li­li­ne elu maal — valik eel­mise sajan­di Suurb­ri­tan­nia kunst­ni­ke trü­ki­seid”.

Näi­tu­sel on Põh­ja-Iiri­maal, Dro­mo­re väi­ke­lin­nas ela­nud Amy ja Edgar Light­bo­dy poolt 40 aas­ta jook­sul soe­ta­tud trükis­te kol­lekt­sioon. See kajas­tab ilme­kalt nen­de huvi ja armas­tust loo­duse ning ing­las­li­kult idül­li­li­se maa­elu vas­tu. Igal pil­dil on mui­du­gi oma saa­mis­lu­gu, mis sidus mäles­tusi eri­li­se koha­ga, per­soo­ni või eri­li­se momen­di­ga nen­de elu­teel. Meieni jõu­dis näi­tus Gor­don Light­bo­dy ja Koe­rust pärit Lia Peet­si vahendusel.