Raa­ma­tu­näi­tu­sel väl­jas raa­ma­tud, mida luge­da pime­da­tel sügis- ja tal­ve­õh­tu­tel. Samas kui endal soov kus­ki­le mat­ka­ta või rei­si­da saab väi­ke­se idee, kuhu min­na või mida külas­ta­da. (Leht­se raa­ma­tu­ko­gus 3. sep­temb­rist 12. oktoobrini)

Välisees­ti kir­ja­nik Elin Kai Too­na 75. Üks väl­ja­paist­vam noo­re­ma põl­ve välisees­ti prosaist ja luu­le­ta­ja. Sün­dis Tal­lin­nas, lap­se­põl­ve vee­tis vanaema juu­res Haap­sa­lus. On luu­le­ta­ja Ernst Enno lap­se­laps. Sat­tus lap­se­na pagu­lus­se. Prae­gu elab USA‑s, Flo­ri­das. On vaba­kut­se­li­ne kir­ja­nik. Aval­da­nud 5 ees­ti­keel­set romaa­ni. (raa­ma­tu­näi­tus Leht­se raa­ma­tu­ko­gus kir­ja­ni­ku elust ja loo­min­gust 09.07–06.08.2012)

Juu­li­kuus hak­ka­vad õit­se­ma pärnad. Pal­ju­des rah­vausun­di­tes on pärn püha puu. Kasu­ta­tak­se pär­na­puu puitu, leh­ti, õisi. Koo­re­alu­sest kihist punu­ti vanas­ti nöö­ri, nii­ne­köit, kor­ve, kala­võrke ja viis­ke. Pär­na­õie­tee on ter­vist tur­gu­ta­va, kül­me­tus­hai­gu­si ja köha lee­ven­da­va toimega.

Sel­lel aas­tal tähis­tab Ees­ti Film oma 100 juu­be­lit. Väi­ke väl­ja­pa­nek tun­tu­ma­test fil­mi­näit­le­ja­test ja kil­de legen­daar­se­test ees­ti filmi­dest. (ava­tud Leht­se raa­ma­tu­ko­gus 04.06.–06.07.2012)

Raa­ma­tu­näi­tus: kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Lee­lo Tun­gal tähis­tab täp­selt jaa­ni­päe­va eel 22. juu­nil oma 65. juu­be­lit. Ta on kir­ju­ta­nud pal­ju raa­ma­tu­id las­te­le. Suu­rem osa tema loo­min­gust on luu­le­tu­sed, neid on ta kir­ju­ta­nud suur­te­le ja väik­se­ma­te­le. Kõik lood ja luu­le­tu­sed on kir­ju­ta­tud häs­ti liht­salt ja ker­ges­ti meel­de­jää­valt (ava­tud Leht­se raa­ma­tu­ko­gus 11.06.–06.07.2012)

Suve­kuu­del (juuni, juu­li, august) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lau­päe­vi­ti SULETUD (ava­tud E‑R 11–18). Raa­ma­tu­id on või­ma­lik lau­päe­vi­ti tagas­ta­da inte­r­­ne­­ti- ja info­punk­ti (Koo­li 6, kõr­val­tiib) 10–15. Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu on SULETUD 4.–31. juu­li­ni. Leht­se raa­ma­tu­ko­gu on lau­päe­vi­ti SULETUD (ava­tud E‑R 10–18). Sak­si raa­ma­tu­ko­gu on SULETUD 2.–19. juulini.