On pärnade õitsemise aeg

Juu­li­kuus hak­ka­vad õit­se­ma pärnad. Pal­ju­des rah­vausun­di­tes on pärn püha puu. Kasu­ta­tak­se pär­na­puu puitu, leh­ti, õisi. Koo­re­alu­sest kihist punu­ti vanas­ti nöö­ri, nii­ne­köit, kor­ve, kala­võrke ja viis­ke. Pär­na­õie­tee on ter­vist tur­gu­ta­va, kül­me­tus­hai­gu­si ja köha lee­ven­da­va toi­me­ga.Ravim­tai­mi võib kas­va­ta­da koduaias või kogu­da neid loo­du­sest. Ker­ge­ma­te ter­vi­se­häi­re­te ja kroo­ni­lis­te hai­gus­te puhul paku­vad nad kind­las­ti leevendust.

(väl­ja­pa­nek ravim­tai­me­de raa­ma­tu­test Leht­se raa­ma­tu­ko­gus 09.07- 06.08.2012)