Helen Muru maa­li­de näi­tus. Ta on lõpe­ta­nud Tar­tu Kuns­ti­koo­li disai­ni eri­ala ning tema näi­tusi on olnud mit­mes Tal­lin­na gale­riis. (ava­tud Sak­si raa­ma­tu­ko­gus 01.08.–27.09.2012)

Väl­ja­pa­nek Lee­lo Tung­la loo­min­gust. Lee­lo Tun­gal on kir­ju­ta­nud nii täis­kas­va­nu­te­le kui las­te­le. Tema loo­ming on liht­ne, mah­la­kas, õpet­lik ja kõi­gi­le aru­saa­dav. Tema aabit­sa­lu­gu­de jär­gi on küm­ned tuhan­ded ees­ti lap­sed luge­mise sel­geks saa­nud. Pal­ju õnne sün­ni­päe­vaks, ees­ti rah­va kir­ja­nik Lee­lo Tun­gal! (ava­tud Sak­si raa­ma­tu­ko­gus 01.06.–22.07.2012)

Sel­lel aas­tal tähis­tab Ees­ti Film oma 100 juu­be­lit. Väi­ke väl­ja­pa­nek tun­tu­ma­test fil­mi­näit­le­ja­test ja kil­de legen­daar­se­test ees­ti filmi­dest. (ava­tud Leht­se raa­ma­tu­ko­gus 04.06.–06.07.2012)

Raa­ma­tu­näi­tus: kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Lee­lo Tun­gal tähis­tab täp­selt jaa­ni­päe­va eel 22. juu­nil oma 65. juu­be­lit. Ta on kir­ju­ta­nud pal­ju raa­ma­tu­id las­te­le. Suu­rem osa tema loo­min­gust on luu­le­tu­sed, neid on ta kir­ju­ta­nud suur­te­le ja väik­se­ma­te­le. Kõik lood ja luu­le­tu­sed on kir­ju­ta­tud häs­ti liht­salt ja ker­ges­ti meel­de­jää­valt (ava­tud Leht­se raa­ma­tu­ko­gus 11.06.–06.07.2012)

Näi­tu­sel on väl­jas pil­di­ma­ter­jal ning raa­ma­tud maa­il­ma ja Ees­ti tule­tor­ni­dest. Maja­kaid meis­ter­da­sid ja joo­nis­ta­sid Tapa ja Leht­se õpi­lased, keda juhen­das kuns­ti­õpe­ta­ja Eve Allsoo.

Raa­ma­tu­näi­tu­se­le „Mere­val­vur maja­kas“ on kogu­tud las­te­raa­ma­tud jut­tu­de ja luu­le­tus­te­ga tule­tor­ni­dest. Maja­kad näi­ta­vad raa­ma­tu­lae­va­de­le kodu­teed. Tule­tor­nid ehk maja­kad eri­ne­vad vär­vi, kuju ja kõr­gu­se poo­lest. Nii on mere­mees­tel nen­de jär­gi ker­gem mere­tee­del lii­gel­da. Maja­kas aitab merel pime­duses õiget teed leida.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­ku koos­ta­si­me Lee­lo Tung­la suve­tee­malis­test luu­le­tus­test ja jut­tu­dest. Tema luu­le­tu­ses „Juuni“ on see suve­kuu hei­na­kuu, jaa­ni­kuu, aga ka maasikamaitsemiskuu.

Rein Marani näituse plakat

Ees­ti Rah­vus­ring­hää­lin­gu muu­seu­mi poolt koos­ta­tud näi­tus „Loo­dus­fil­mi tuhat nägu“ osu­tab nii fotos, fil­mis, raa­ma­tu­tes, ese­me­tes kui sõnas Rein Mara­ni fil­mi­loo­min­gu olu­lis­te­le töö­de­le. Peep Puks on Rein Mara­ni mis­sioo­ni võt­nud kok­ku nõn­da: „Väga vähes­te­le on antud olla alu­se­pa­ni­jaks, tee­ra­ja­jaks, suu­na­näi­ta­jaks, tra­dit­sioo­ni­de loo­jaks. Olla Meist­riks. Rein Maran on üks neist. Tema loo­dus­fil­mid on läbi aas­ta­küm­ne­te kand­nud kultuuri

Rein Maran — “Loo­dus­fil­mi tuhat nägu”Read More »