Onu Heino vaatleb loodust

Onu Hei­no, ja mis seal sala­ta, ka kir­ja­nik Jaa­nus Vaik­soo on suu­red loo­duse­sõb­rad. Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek tut­vus­tab kir­ja­ni­ku luu­le­tusi ja jut­te loo­du­sest. Põne­vad on muis­ten­did met­sast ja soost. Jaa­nus Vaik­soo­le meel­dib soos uida­ta ja seal­set elu uuri­da ning see­tõt­tu on see tee­ma ka tema raa­ma­tu­tes­se jõudnud.

(raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lasteosakonnas)