Aabits – lugemise ime algus

Raa­ma­tus „Esi­me­ne esi­me­ne sep­tem­ber“ asub kõr­vu­ti lehe­kül­ge­del Lee­lo Tung­la ja Jaa­nus Vaik­soo las­te­loo­ming esi­me­seks koo­li­päe­vaks. Mõle­mad kir­ja­ni­kud on ka aabit­sa­te auto­rid. Pani­me koo­li­aas­ta algu­se puhul väl­ja nii Jaa­nus Vaik­soo kui ka Lee­lo Tung­la aabit­sad ja aabit­sa­te val­mi­mis­lood. Luge­mise ime avas­ta­mi­ne algab aabit­sast. Lisaks saab luge­da mõle­malt kir­ja­ni­kult kooliluu­le­tusi ja ‑jut­te. Tore­daid luge­mis­ela­mu­si uuel kooliaastal!

(raa­ma­tu­näi­tus Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lasteosakonnas)