Karlssoni katusekamber

Näi­tus Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on ava­tud 26. novembrini.

Mui­nas­ju­tu­toas saab novemb­ri­kuus kaeda Karls­so­ni katu­se­kamb­ris­se. Seal on kõi­gest üks tuba, kuid sel­les toas on väga pal­ju huvi­ta­vaid asju. Mida täp­selt, teab Väi­ke­vend, sest vahel lubab maa­il­ma parim Karls­son Väi­ke­ven­nal koris­ta­da maa­il­ma pari­mat tuba. Kui igav hak­kab, võib len­na­ta Väi­ke­ven­na juur­de, seal tem­bu­ta­da või näi­teks Majasok­ku tir­ri­tee­ri­da.Huvi­tav, kumb tegi Karls­so­ni maa­il­ma­kuul­saks – kas kir­ja­nik Ast­rid Lind­g­ren või kunst­nik Ilon Wik­land? Ehk kui kunst­nik poleks joo­nis­ta­nud seda õiget Karls­so­nit, võib-olla poleks siis ka see raa­mat nii menu­kas? Ilon Wik­land ütleb taga­si­hoid­li­kult, et tema on vaid püüd­nud lisa­da oma mõt­teid ja tun­deid Ast­ri­di väga hea­le teks­ti­le. Ast­rid Lind­g­re­ni raa­ma­tu­tekst on säde­lev, põnev, lõbus, kaa­sa­haa­rav. Siin pole mida­gi öel­da. Kir­ja­nik paneb ikka raa­ma­tu elama.
Meie näi­tu­sel on väl­jas Ilon Wik­lan­di pil­did Karls­so­ni-kalend­rist ja Ast­rid Lind­g­re­ni kaa­sa­haa­ra­va teks­ti­ga lasteraamatud.