Hüppa hüppenööriga või tee keerukuju

Las­te­kir­ja­nik Jaa­nus Vaik­soo on aval­da­nud aja­kir­jas „Tähe­ke“ ter­ve rea spor­di­tee­ma­li­si jut­te. Ka aabit­sa­te­ge­lasel Jaa­gu­pil on sügi­sel koo­lis jook­su­kross. Hea tuju saa­miseks hüp­pab onu Hei­no hüp­pe­nööriga või teeb kee­ru­ku­ju. Väl­jas ongi Jaa­nus Vaik­soo spor­di­lood ja ‑luu­le­tu­sed, ehk innus­ta­vad need sind roh­kem lii­ku­ma ja spor­ti tege­ma. Näi­tust ilmes­ta­vad auhin­nad ja võist­lus­te juur­de kuu­luv atri­buu­ti­ka. Need tõi näi­tu­se­le meie maja tädi Maili.

(2.–27. oktoob­ri­ni Tapa linnaraamatukogus)