Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013

Kultuuriminister Urve Tiidus Margitit õnnitlemasEes­ti Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te Ühing peab olu­li­seks mär­ga­ta ja tõs­ta esi­le raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­id ning tun­nus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­des aas­ta jook­sul teh­tut. 28. veebruaril Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­nud tänu­üri­tu­sel anti väl­ja Ees­ti Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te Ühin­gu aas­ta- ja tee­ne­te­pree­mia, tun­nusta­ti aas­ta tegu tea­dus­raa­ma­tu­ko­gus ja lin­na­raa­ma­tu­ko­gus, tõs­te­ti esi­le pari­mad raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad kooli‑, las­te- ja maa­raa­ma­tu­ko­gu­des. Esma­kord­selt auta­susta­ti pari­mat noort raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jat. Ava­li­kusta­ti ka aja­kir­jan­duse auhin­na saa­ja ning Raa­ma­tu­ko­gu­de Sõber.

“Aas­ta last­raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja 2013” tiit­li päl­vis tub­li las­te­töö eden­da­ja, Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­na raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja ja ‑õpe­ta­ja Mar­git Lät­te­mä­gi.

Margit LättemägiMargit LättemägiMargiti tänusõnad