1. novemb­rist 29. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Mar­di­kuu Novem­ber kan­nab rah­va­ka­lend­ris mitut nime: hin­ge­de­kuu (hin­ge­de­päe­va jär­gi), mar­di­kuu (mar­di­päe­va jär­gi), tal­ve­kuu (loo­duse tal­ve­mär­ki­de jär­gi). Lõpp­e­nud on põl­lu­mehe ja kar­ja­kas­va­ta­ja majan­dus­aas­ta. Talv toob kaa­sa tal­ve­tööd: nais­pe­re­le ühised töö­õh­tud, mees­te­le raie- ja veo­tööd. Mar­di­kuu on aas­ta pime­daim aeg. Et sel­les­se hal­li aega rõõ­mu tuua, las­ke tup­pa mardid-kadrid. […]

02.–28.09.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Mihk­li­kuu. Sep­tem­ber kan­nab rah­va­ka­lend­ri jär­gi mitut nime: mihk­li­kuu (mihk­li­päe­va jär­gi), sügis­kuu (algava sügi­se jär­gi), kanar­bi­ku­kuu (õit­se­va kanar­bi­ku jär­gi), poh­la­kuu (poh­la­de kor­ja­mise aja jär­gi), jahi­kuu (jahi­hoo­a­ja algu­se jär­gi), kaa­lu­kuu (saa­ki­de mõõt­mise aja järgi). 

01.–30. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Lõi­kus­kuu. Rah­va­ka­lend­ri jär­gi kan­nab august mitut nime: lõi­kus­kuu (vil­ja­lõi­ku­se ja saa­gi­ko­ris­tuse jär­gi), vil­ja­kuu (vil­ja­ko­ris­tuse jär­gi), ruk­ki­kuu (ruk­ki­ko­ris­tuse jär­gi), mäda­kuu (hal­vas­ti para­ne­va­te haa­va­de jär­gi). Tut­vus­ta­me raa­ma­tu­näi­tu­sel lõi­kus­kuu täht­päe­vi: lau­rit­sa­päev, ruk­ki­maar­ja­päev, pärt­li­päev. Augus­tiks oli hein teh­tud, algas vil­ja­lõi­kus. Haka­ti tarust mett võt­ma ja lam­baid niit­ma, see­ni ja pähk­leid korjama.

01.–30. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Hei­na­kuu. Juu­li­kuu kan­nab rah­va­ka­lend­ris mitut nime: hei­na­kuu (hei­na­teo jär­gi), suve­kuu (kõi­ge soo­je­ma­te ja kui­ve­ma­te ilma­de jär­gi), karu­se­kuu (karu­se­päe­va jär­gi), put­ke­kuu (hein­put­ke­de õit­sea­ja jär­gi), jaa­gu­pi­kuu (jaa­gu­pi­päe­va jär­gi), hobu­se­noo­gu­tuse kuu (hobu­se noo­gu­tuse jär­gi, mida ta teeb kii­ni­de tõr­jeks). Juu­li­kuus­se mahu­vad mit­med rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vad: hei­na­maar­ja­päev, seits­me­ven­na­päev, karu­se­päev, jaa­gu­pi­päev, ole­vi­päev. Karu­­se- ehk maretapäeval

Hei­na­kuuRead More »

01.–28. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Jaa­ni­kuu. Juu­ni­kuu kan­nab rah­va­ka­lend­ris mitut nime: jaa­ni­kuu (jaa­ni­päe­va jär­gi), suve­kuu (suvea­ja jär­gi), kesa­kuu (kesa ehk põl­lu künd­mise jär­gi), õil­me­kuu (õite­roh­ku­se jär­gi), pär­na­kuu (pärna­de õit­se­mise jär­gi), pii­ma­kuu (leh­ma­de suu­re pii­maan­ni jär­gi). Jaa­ni­kuu ehteks on jaa­ni­päev, rõõ­mus val­­gu­­se- ja suve­pü­ha. Samu­ti mahu­vad sel­les­se suve­kuus­se veel vii­di­päev, seits­me­ma­ga­ja­päev, suvi­ne peet­ri­päev. Enne kui

Jaa­ni­kuuRead More »

2.–30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Lehe­kuu. Mai­kuu kan­nab rah­va­ka­lend­ri jär­gi mitut nime: lehe­kuu (puu­de leh­te­mi­ne­mise jär­gi), õie­kuu (õit­se­va­te kevad­lil­le­de jär­gi), too­me­kuu (too­me­puu­de ehk too­min­ga­te õide­puh­ke­mise jär­gi), kül­vi­kuu (kül­vi­töö­de jär­gi). Tut­vus­ta­me mai­kuu rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vi: volb­ri­päe­va, keva­dist nigu­la­pü­ha, tae­va­mi­ne­mis­pü­ha ja neli­pühi. Too­me­kuu raa­ma­tu­näi­tu­selt saa­me tea­da, miks kut­sus vana­rah­vas too­min­gat kar­tu­li­puuks. Too­min­ga rah­va­pä­ra­sed nime­tu­sed on tumil­gas, tuum,

Lehe­kuuRead More »

01.04.2013–27.04.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Jüri­kuu. Rah­va­ka­lend­ris kan­nab aprill mitut nime: jüri­kuu (jüri­päe­va jär­gi), sula­kuu (sula­va­te lume­han­ge­de jär­gi), mah­la­kuu (puu­des lii­ku­va­te mah­la­de jär­gi), nal­ja­kuu (nal­ja­päe­va jär­gi), puh­ke­kuu (vars­ti puh­ke­va­te pun­ga­de jär­gi). Tut­vus­ta­me näi­tu­sel april­li­kuu rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vi: karjalaske‑, künni‑, jüri- ja mar­ku­se­päev. Talu­rah­va aas­ta algas jüri­päe­val, siis pal­ga­ti tal­lu abi­li­sed ja sel päe­val ei toh­ti­nud majast

Jüri­kuuRead More »

Aja­kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Sulev Oll koh­tub kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­tal Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Tapa Güm­naa­siu­mi 3.–4. klas­si­de õpi­las­te­ga. Koh­tu­mis­te kel­laajad on 10.50–11.30 ja 11.50–12.30. Sulev Oll on võt­nud süda­me­as­jaks meie rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vad ja vana­sõ­nad luu­le­tus­teks kir­ju­ta­da ja neid mei­le sel moel meel­de tule­ta­da. Temalt on ilmu­nud raa­ma­tud „Hea tuju kuju“, „Vana sõna val­la­tu­sed“ ja „Päe­vad käivad päripäeva“.

01.02.2013–27.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Küün­la­kuu. Veebruar kan­nab rah­va­ka­lend­ris mitut nime: küün­la­kuu (küün­la­päe­va jär­gi), vast­la­kuu (vast­la­päe­va jär­gi), tui­su­kuu (veebruari tui­su­il­ma­de jär­gi), rado­kuu (raju­de ilma­de jär­gi), hun­di­kuu (hun­ti­de jook­sua­ja jär­gi). Näi­tus tut­vus­tab küün­la­kuu rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vi (küünla‑, luuvalu‑, vastla‑, tuh­­ka- ja madi­se­päev). Küün­la­kuu külm toob soo­ja suve. Soe küün­la­kuu ennus­tab kül­ma kevadet.