Onu Hei­no, ja mis seal sala­ta, ka kir­ja­nik Jaa­nus Vaik­soo on suu­red loo­duse­sõb­rad. Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek tut­vus­tab kir­ja­ni­ku luu­le­tusi ja jut­te loo­du­sest. Põne­vad on muis­ten­did met­sast ja soost. Jaa­nus Vaik­soo­le meel­dib soos uida­ta ja seal­set elu uuri­da ning see­tõt­tu on see tee­ma ka tema raa­ma­tu­tes­se jõud­nud. (raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lasteosakonnas)

Onu Hei­no koh­ta teame, et ta on tore mees ja et ta elab Pär­nu maan­teel, kor­ter kuus. Kir­ja­nik Jaa­nus Vaik­soo arvab, et päriselt teda vist ei ole ole­mas. Küll on ta aga raa­ma­tu­te­ge­la­ne, kes on koli­nud ka aabit­sas­se. Raa­ma­tu­näi­tu­sel on väl­jas luu­le­tu­sed raa­ma­tu­st „Onu Hei­no eksis ära“ ja iga luu­le­tu­se lõpp­e­des võib kin­ni­ta­da, et tõesti,

Onu Hei­no – tões­ti tore meesRead More »

Raa­ma­tus „Esi­me­ne esi­me­ne sep­tem­ber“ asub kõr­vu­ti lehe­kül­ge­del Lee­lo Tung­la ja Jaa­nus Vaik­soo las­te­loo­ming esi­me­seks koo­li­päe­vaks. Mõle­mad kir­ja­ni­kud on ka aabit­sa­te auto­rid. Pani­me koo­li­aas­ta algu­se puhul väl­ja nii Jaa­nus Vaik­soo kui ka Lee­lo Tung­la aabit­sad ja aabit­sa­te val­mi­mis­lood. Luge­mise ime avas­ta­mi­ne algab aabit­sast. Lisaks saab luge­da mõle­malt kir­ja­ni­kult kooliluu­le­tusi ja ‑jut­te. Tore­daid luge­mis­ela­mu­si uuel koo­li­aas­tal! (raa­ma­tu­näi­tus

Aabits – luge­mise ime algusRead More »

Las­te­kir­ja­nik Jaa­nus Vaik­soo on aval­da­nud aja­kir­jas „Tähe­ke“ ter­ve rea spor­di­tee­ma­li­si jut­te. Ka aabit­sa­te­ge­lasel Jaa­gu­pil on sügi­sel koo­lis jook­su­kross. Hea tuju saa­miseks hüp­pab onu Hei­no hüp­pe­nööriga või teeb kee­ru­ku­ju. Väl­jas ongi Jaa­nus Vaik­soo spor­di­lood ja ‑luu­le­tu­sed, ehk innus­ta­vad need sind roh­kem lii­ku­ma ja spor­ti tege­ma. Näi­tust ilmes­ta­vad auhin­nad ja võist­lus­te juur­de kuu­luv atri­buu­ti­ka. Need tõi näitusele

Hüp­pa hüp­pe­nööriga või tee kee­ru­ku­juRead More »