Püha­de ajal on Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­de (ja inter­ne­ti­punk­ti) lah­ti­ole­kuajad järg­ne­vad: Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (siin nime­ta­ma­ta päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gu ava­tud tava­kel­la­ae­ga­del) 22.12.2012 ava­tud 10.00–15.00 27.–28.12.2012 ava­tud 11.00–18.00 29.12.2012 ava­tud 10.00–15.00 24.–26.12, 31.12.2012 ja 01.01.2013 on raa­ma­tu­ko­gu suletud.

14. novemb­ril täi­tub tun­tud las­te­kir­ja­nik Ast­rid Lind­g­re­ni sün­nist 105 aas­tat. Kes ei teaks tema raa­ma­tu­te­ge­lasi Karls­so­nit katu­selt, Pipi Pikk­suk­ka või Vaht­ra­mäe Emi­lit. Kõik tema raa­ma­tud on taas­lu­ge­miseks või alles avas­ta­miseks kõi­gi­le, nii las­te­le kui ka vane­ma­te­le. Leht­se raa­ma­tu­ko­gus 12. novemb­rist 15. detsembrini.

Käsi­töö­näi­tus koos­töös MTÜ Loo­me­töö­ga. Näi­tu­sel on rah­va­rõi­va­komp­lek­tid (Jäne­da käsi­töö­kur­sus­tel val­mi­nud rah­va­rõivad ja nen­de osad) ja nip­lis­pit­si väl­ja­pa­nek ise­õp­pi­ja­telt ning meist­ri­telt. Sel­le näi­tu­se­ga tähis­ta­me tagant­jä­re­le ka TÕN‑i (12.–19. okt). Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus 27.10–30.11.2012.

Käsi­töö­näi­tus koos­töös MTÜ Loo­me­töö­ga. Näi­tu­sel on rah­va­rõi­va­komp­lek­tid ja nip­lis­pit­si väl­ja­pa­nek ise­õp­pi­ja­telt ning meist­ri­telt. Sel­le näi­tu­se­ga tähis­ta­me tagant­jä­re­le ka TÕN‑i (12.–19. okt). (Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus 27.10–30.11.2012)

Raa­ma­tu­näi­tu­sel väl­jas raa­ma­tud, mida luge­da pime­da­tel sügis- ja tal­ve­õh­tu­tel. Samas kui endal soov kus­ki­le mat­ka­ta või rei­si­da saab väi­ke­se idee, kuhu min­na või mida külas­ta­da. (Leht­se raa­ma­tu­ko­gus 3. sep­temb­rist 12. oktoobrini)

Näi­tus Tar­tu har­ras­tus­kunst­ni­ke stuu­dios val­mi­nud kal­lig­raa­fia töö­dest ja raa­ma­tu­test, mis tut­vus­ta­vad ees­ti kir­ja­kuns­ti. (üle­val Sak­si raa­ma­tu­ko­gus 15.10.–18.11.2012)

19. oktoob­ril kell 18.00 õpi­me Sak­si raa­ma­tu­ko­gus TÕNi näda­la raa­mes Anne Raa­va juhen­da­misel lõn­gu vär­vi­ma eri­ne­va­te aed- ja juurviljadega.

Välisees­ti kir­ja­nik Elin Kai Too­na 75. Üks väl­ja­paist­vam noo­re­ma põl­ve välisees­ti prosaist ja luu­le­ta­ja. Sün­dis Tal­lin­nas, lap­se­põl­ve vee­tis vanaema juu­res Haap­sa­lus. On luu­le­ta­ja Ernst Enno lap­se­laps. Sat­tus lap­se­na pagu­lus­se. Prae­gu elab USA‑s, Flo­ri­das. On vaba­kut­se­li­ne kir­ja­nik. Aval­da­nud 5 ees­ti­keel­set romaa­ni. (raa­ma­tu­näi­tus Leht­se raa­ma­tu­ko­gus kir­ja­ni­ku elust ja loo­min­gust 09.07–06.08.2012)