Raa­ma­tu­näi­tus: kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Lee­lo Tun­gal tähis­tab täp­selt jaa­ni­päe­va eel 22. juu­nil oma 65. juu­be­lit. Ta on kir­ju­ta­nud pal­ju raa­ma­tu­id las­te­le. Suu­rem osa tema loo­min­gust on luu­le­tu­sed, neid on ta kir­ju­ta­nud suur­te­le ja väik­se­ma­te­le. Kõik lood ja luu­le­tu­sed on kir­ju­ta­tud häs­ti liht­salt ja ker­ges­ti meel­de­jää­valt (ava­tud Leht­se raa­ma­tu­ko­gus 11.06.–06.07.2012)

Suve­kuu­del (juuni, juu­li, august) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lau­päe­vi­ti SULETUD (ava­tud E‑R 11–18). Raa­ma­tu­id on või­ma­lik lau­päe­vi­ti tagas­ta­da inte­r­­ne­­ti- ja info­punk­ti (Koo­li 6, kõr­val­tiib) 10–15. Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu on SULETUD 4.–31. juu­li­ni. Leht­se raa­ma­tu­ko­gu on lau­päe­vi­ti SULETUD (ava­tud E‑R 10–18). Sak­si raa­ma­tu­ko­gu on SULETUD 2.–19. juulini.