Jõulud koos Vissi-Muuga

Külli Lööperi "Kirju kari"10.12.2012.–31.01.2013 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Jõu­lud koos Vis­si-Muu­ga.

Vaha­kul­mus, Kül­li Löö­pe­ri kodu ümber kar­jam­aa­del on päris­ka­ri, maja tei­sel kor­ru­sel aga „kir­ju kari“, mis on jaa­nua­ri­kuuks Sak­si raa­ma­tu­ko­gus­se kõi­gi­le vaa­ta­miseks too­dud. Kül­li „kir­ju kar­ja“ kogu­mi­ne algas kruu­sist, mil­le ta ostis Tapa Sääs­tu­mar­ke­ti ava­mi­selt. Prae­gu on kogus üle 400 eri­ne­va ese­me – kotid, võt­me­hoid­jad, soo­la- ja pip­ra­top­sid, lam­bid, kruusid, kan­nud, tald­ri­kud, raha­kas­sad, lil­le­vaa­sid, pad­jad, kel­lad, liht­salt mõnusad peh­med Vis­si-Muud, käpik­nu­kud jpm. Kõik ese­med on kas leh­ma­ku­ju­li­sed või leh­ma pil­di­ga. Kogu aita­vad täien­da­da kõik Kül­li pere­liik­med, sõb­rad ja tut­ta­vad. Nii on leh­mi kogu­ne­nud pea­ae­gu kõi­gist Euroo­pa riikidest.

Tul­ge uudistama!

[lg_folder folder=“SRK/2013/Kirju_kari/” paging=“false”]