Ala­tes 24. april­list saab Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel vaa­da­ta Val­ge­ve­ne maa­li­kuns­ti. Näi­tu­sel tule­vad eks­po­nee­ri­mise­le pea­mi­selt Anna Koro­le­va tööd, lisaks on väl­jas ka väi­ke valik abi­kaa­sa Alexan­der Demi­do­vi maa­le. Koro­le­va ja Demi­do­vi puhul on tege­mist äär­mi­selt posi­tiiv­se kuns­ti­ga. Koro­le­va maa­lid on pisi­kese iroo­niaga vürt­si­ta­tud hel­ged ja nos­tal­gi­li­sed taga­si­vaa­ted lap­se­põl­ve, Demi­do­vi tööd jäl­le pisut süm­bo­list­li­kud, maa­li­tud peene […]

19. augus­tist 27. sep­temb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Hin­ge­ra­hu. Miks on näi­tu­se peal­kir­jaks “Hin­ge­ra­hu”, kui igas Mare Orgu­se töös on tun­da pin­get — üksik kaja­kas tor­misel merel, erk­pu­na­sed moo­nid, sügis­nuk­rus par­gial­leel, bale­riin, kel­le keha­hoia­kust võib tun­da elu­võit­lust. Mit­mel maa­lil vihi­seb tuul. Eks ikka sel­le­pä­rast, et hin­ge­ra­hu saa­miseks kaks aas­tat tagasi töö­tuks jää­nud Mare maa­li­ma hak­kas­ki. Enne

Hin­ge­ra­huRead More »

Helen Muru maa­li­de näi­tus. Ta on lõpe­ta­nud Tar­tu Kuns­ti­koo­li disai­ni eri­ala ning tema näi­tusi on olnud mit­mes Tal­lin­na gale­riis. (ava­tud Sak­si raa­ma­tu­ko­gus 01.08.–27.09.2012)