Hingerahu

Hingerahu19. augus­tist 27. sep­temb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Hin­ge­ra­hu.

Miks on näi­tu­se peal­kir­jaks “Hin­ge­ra­hu”, kui igas Mare Orgu­se töös on tun­da pin­get — üksik kaja­kas tor­misel merel, erk­pu­na­sed moo­nid, sügis­nuk­rus par­gial­leel, bale­riin, kel­le keha­hoia­kust võib tun­da elu­võit­lust. Mit­mel maa­lil vihi­seb tuul. Eks ikka sel­le­pä­rast, et hin­ge­ra­hu saa­miseks kaks aas­tat tagasi töö­tuks jää­nud Mare maa­li­ma hak­kas­ki. Enne pol­nud ta maa­li­mi­se­ga tegelenud.

Kahe aas­ta jook­sul on Mare suut­nud mit­meid töid müüa ja nii endale ela­miseks lisa teenida.