Valgevene kunstnike näitus

Valgevene kunstnike näituse plakat Ala­tes 24. april­list saab Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel vaa­da­ta Val­ge­ve­ne maa­li­kuns­ti.

Alexander Demidov ja Anna Koroleva näituse avamisel Eesti Lastekirjanduse KeskusesNäi­tu­sel tule­vad eks­po­nee­ri­mise­le pea­mi­selt Anna Koro­le­va tööd, lisaks on väl­jas ka väi­ke valik abi­kaa­sa Alexan­der Demi­do­vi maa­le. Koro­le­va ja Demi­do­vi puhul on tege­mist äär­mi­selt posi­tiiv­se kuns­ti­ga. Koro­le­va maa­lid on pisi­kese iroo­niaga vürt­si­ta­tud hel­ged ja nos­tal­gi­li­sed taga­si­vaa­ted lap­se­põl­ve, Demi­do­vi tööd jäl­le pisut süm­bo­list­li­kud, maa­li­tud pee­ne koloriidiga.

Mõle­mad kunst­ni­kud on sün­di­nud ning ka ela­vad Mins­kis. Nen­de tööd on läi­nud laia ilma, kau­nis­ta­des pal­ju­de Euroo­pa rii­ki­de gale­rii­sid ning erakogusid.

Näi­tus jõu­dis Tapa lin­na­raa­ma­tu­kok­ku Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se kau­du ja jääb ava­tuks 30. mai­ni.