Raa­ma­tus „Esi­me­ne esi­me­ne sep­tem­ber“ asub kõr­vu­ti lehe­kül­ge­del Lee­lo Tung­la ja Jaa­nus Vaik­soo las­te­loo­ming esi­me­seks koo­li­päe­vaks. Mõle­mad kir­ja­ni­kud on ka aabit­sa­te auto­rid. Pani­me koo­li­aas­ta algu­se puhul väl­ja nii Jaa­nus Vaik­soo kui ka Lee­lo Tung­la aabit­sad ja aabit­sa­te val­mi­mis­lood. Luge­mise ime avas­ta­mi­ne algab aabit­sast. Lisaks saab luge­da mõle­malt kir­ja­ni­kult kooliluu­le­tusi ja ‑jut­te. Tore­daid luge­mis­ela­mu­si uuel koo­li­aas­tal! (raa­ma­tu­näi­tus […]

Väl­ja­pa­nek Lee­lo Tung­la loo­min­gust. Lee­lo Tun­gal on kir­ju­ta­nud nii täis­kas­va­nu­te­le kui las­te­le. Tema loo­ming on liht­ne, mah­la­kas, õpet­lik ja kõi­gi­le aru­saa­dav. Tema aabit­sa­lu­gu­de jär­gi on küm­ned tuhan­ded ees­ti lap­sed luge­mise sel­geks saa­nud. Pal­ju õnne sün­ni­päe­vaks, ees­ti rah­va kir­ja­nik Lee­lo Tun­gal! (ava­tud Sak­si raa­ma­tu­ko­gus 01.06.–22.07.2012)

Raa­ma­tu­näi­tus: kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Lee­lo Tun­gal tähis­tab täp­selt jaa­ni­päe­va eel 22. juu­nil oma 65. juu­be­lit. Ta on kir­ju­ta­nud pal­ju raa­ma­tu­id las­te­le. Suu­rem osa tema loo­min­gust on luu­le­tu­sed, neid on ta kir­ju­ta­nud suur­te­le ja väik­se­ma­te­le. Kõik lood ja luu­le­tu­sed on kir­ju­ta­tud häs­ti liht­salt ja ker­ges­ti meel­de­jää­valt (ava­tud Leht­se raa­ma­tu­ko­gus 11.06.–06.07.2012)

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­ku koos­ta­si­me Lee­lo Tung­la suve­tee­malis­test luu­le­tus­test ja jut­tu­dest. Tema luu­le­tu­ses „Juuni“ on see suve­kuu hei­na­kuu, jaa­ni­kuu, aga ka maasikamaitsemiskuu.