Leelo Tungal, eesti rahva kirjanik

Väl­ja­pa­nek Lee­lo Tung­la loo­min­gust. Lee­lo Tun­gal on kir­ju­ta­nud nii täis­kas­va­nu­te­le kui las­te­le. Tema loo­ming on liht­ne, mah­la­kas, õpet­lik ja kõi­gi­le aru­saa­dav. Tema aabit­sa­lu­gu­de jär­gi on küm­ned tuhan­ded ees­ti lap­sed luge­mise sel­geks saa­nud. Pal­ju õnne sün­ni­päe­vaks, ees­ti rah­va kir­ja­nik Lee­lo Tungal!

(ava­tud Sak­si raa­ma­tu­ko­gus 01.06.–22.07.2012)