20. juu­list 26. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus Ime­li­se auto­bus­si­ga mere äär­de. Ellen Niit tähis­tab 13. juu­lil 85. sün­ni­päe­va. Tema suve­ko­du asub Kas­saris, mere ääres. Kas­saris­se ron­gi­ga ei pää­se, ehk­ki ron­gi­sõi­dust on Ellen Niit kir­ju­ta­nud vah­va pika luu­le­tu­se, mis tun­tud lau­luks­ki saa­nud. Sõi­da­me mere äär­de hoo­pis kir­ja­ni­ku luu­le­tu­sest tun­tud ime­li­se auto­bus­si­ga. Meie näi­tu­se bus­sid on

Ime­li­se auto­bus­si­ga mere äär­deRead More »

20. juu­list 26. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Küll on lap­sed meie ajal ise­vär­ki. Ellen Niidu tüt­re­le, Maar­ja Undus­ki­le mee­nub ema õpe­tus­sõ­na, et luu­le­tu­se kir­ju­ta­miseks eral­di aega ei anta, seda tuleb ala­ti teha muu töö kõr­valt. Sama arvab kir­ja­nik ka las­te kas­va­ta­mise koh­ta. Ellen Niidu lap­sed ja lap­se­lap­sed astu­vad tih­ti tema juu­rest läbi.

09.07.–09.08.2013 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Kul­la­te­ra­ga ini­me­ne. Ellen Niit 85. Ellen Niit on sün­di­nud Tal­lin­nas 13. juu­lil 1928. Armas­ta­tud las­te­kir­ja­ni­ku sulest on sün­di­nud ligi 40 luule‑, proo­­sa- ja näi­den­di­raa­ma­tut. Tema las­te­raa­ma­tu­id on tõl­gi­tud pal­ju­des­se keel­tes­se. Ta on and­nud elu Krõl­li­le, onu Ööbi­ku­le, Trii­nu­le ja Taa­vi­le, Pil­­le-Rii­­nu­­le ja Pii­lu­par­di­le. Ta kir­ju­tab las­test ja las­te­le ja nimelt neile

Kul­la­te­ra­ga ini­me­ne. Ellen Niit 85Read More »