Küll on lapsed meie ajal isevärki

Raa­ma­tu­näi­tus "Küll on lap­sed meie ajal ise­värki"20. juu­list 26. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Küll on lap­sed meie ajal ise­vär­ki.

Ellen Niidu tüt­re­le, Maar­ja Undus­ki­le mee­nub ema õpe­tus­sõ­na, et luu­le­tu­se kir­ju­ta­miseks eral­di aega ei anta, seda tuleb ala­ti teha muu töö kõr­valt. Sama arvab kir­ja­nik ka las­te kas­va­ta­mise koh­ta. Ellen Niidu lap­sed ja lap­se­lap­sed astu­vad tih­ti tema juu­rest läbi.

Ise kas­vas väi­ke Ellen üksiklap­se­na ja elu tõi ta viieks aas­ta­ks ka Tapa­le ela­ma. Meie lin­nas kor­ral­da­tak­se üle­rii­gi­list etlus­kon­kurs­si „Ellen Nii­du­ga Mid­ri­maal“. Ikka sel­leks, et kir­ja­ni­ku võr­ra­tult soe ja muhe luu­le ka täna­päe­va lap­se­le tut­tav oleks. Sel aas­tal tul­di Ellen Niidu luu­le­peole nel­jan­dat kor­da, et tähis­ta­da meie armas­ta­tud las­te­kir­ja­ni­ku 85. sün­ni­päe­va. Žürii tööd juhtis kir­ja­ni­ku tütar Maar­ja Undusk.

Meie raa­ma­tu­näi­tu­sel on väl­jas Ellen Niidu raa­ma­tud eri­ne­va­test las­te tege­mis­test-toi­me­ta­mis­test. Kir­ja­nik tõdeb, et küll on lap­sed meie ajal ise­vär­ki. Lisaks on väl­jas Ellen Niidu mõt­ted ja ütle­mised las­test, lap­se­põl­vest ja lastekirjandusest.