Kullateraga inimene. Ellen Niit 85

09.07.–09.08.2013 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Kul­la­te­ra­ga ini­me­ne. Ellen Niit 85.

Ellen Niit on sün­di­nud Tal­lin­nas 13. juu­lil 1928. Armas­ta­tud las­te­kir­ja­ni­ku sulest on sün­di­nud ligi 40 luule‑, proo­sa- ja näi­den­di­raa­ma­tut. Tema las­te­raa­ma­tu­id on tõl­gi­tud pal­ju­des­se keel­tes­se. Ta on and­nud elu Krõl­li­le, onu Ööbi­ku­le, Trii­nu­le ja Taa­vi­le, Pil­le-Rii­nu­le ja Pii­lu­par­di­le. Ta kir­ju­tab las­test ja las­te­le ja nimelt nei­le kõi­ge väik­se­ma­te­le. Oma luu­le­tus­te ja lugu­de­ga annab ta las­te­le õnne­li­ku elu mudeli.