Koo­li­va­hea­ja esi­me­ne esmas­päev. Väl­ju­mi­ne kell 10.30 Tapa Güm­naa­siu­mist. Rong hili­neb. Pii­lu­part on tuk­ku­ma jää­nud. Õnneks on vipe­rus­te­ta koha­le jõud­nud luu­le­lu­ge­jad, juhen­da­jad ja hul­ga­nis­ti pöi­d­­la­­hoi­d­ja­id-lap­­se­va­­ne­maid üle Ees­ti. Tule­mu­seks päi­ke­se­li­ne vaheaja­päev las­te­luu­le seltsis üle­rii­gi­li­sel etlus­kon­kur­sil „Ellen Nii­du­ga Mid­ri­maal“. Seits­me­liik­me­li­ne žürii, mil­le esi­me­heks Tal­lin­na Üli­koo­li kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht ja luu­le­ta­ja Sulev Oll, vaa­gis põh­ja­li­kult kuul­­dut-näh­­tut. Tule­mu­sed kajas­tu­vad pro­to­kol­lis. Pil­te näeb […]

Tapa Val­la­va­lit­sus Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu Tapa Val­la Kir­jan­dusklu­bi PRESSITEADE 05.03.2015 16. märt­sil 2015, kell 10.30 sõi­dab Tapal Par­gi tn 12 Tapa Güm­naa­siu­mist väl­ja luu­le­rong. Ron­gi­juht Pii­lu­part jääb aga pea­le mõne­mi­nu­ti­list sõi­tu tuk­ku­ma … Laia­li­pu­de­ne­nud ja taas­lei­tud luu­le­tu­sed on esi­ne­mis­val­mis sead­nud lap­sed Tar­tust, Sõme­rult, Pai­dest, Sii­mus­tist, Palalt, Väät­salt, Tapalt ja mit­me­test teis­test Ees­ti­maa paikadest.