Luulerong jõudis õnnelikult lõpp-peatusesseLuulerong jõudis õnnelikult lõpp-peatusesse

Midritulemused 2015Koo­li­va­hea­ja esi­me­ne esmas­päev. Väl­ju­mi­ne kell 10.30 Tapa Güm­naa­siu­mist. Rong hili­neb. Pii­lu­part on tuk­ku­ma jäänud.

Õnneks on vipe­rus­te­ta koha­le jõud­nud luu­le­lu­ge­jad, juhen­da­jad ja hul­ga­nis­ti pöid­la­hoid­ja­id-lap­se­va­nemaid üle Ees­ti. Tule­mu­seks päi­ke­se­li­ne vaheaja­päev las­te­luu­le seltsis üle­rii­gi­li­sel etlus­kon­kur­sil „Ellen Nii­du­ga Midrimaal“.

Seits­me­liik­me­li­ne žürii, mil­le esi­me­heks Tal­lin­na Üli­koo­li kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht ja luu­le­ta­ja Sulev Oll, vaa­gis põh­ja­li­kult kuul­dut-näh­tut. Tule­mu­sed kajas­tu­vad pro­to­kol­lis. Pil­te näeb meie kodu­lehe gale­riist (otse­link)

Luu­le­rong jõu­dis depoos­se tänu hak­ka­ja­te­le esi­ne­ja­te­le, suu­re­pä­ras­te­le juhen­da­ja­te­le, vah­va­te­le vane­ma­te­le, kal­li­te­le kaa­sa­löö­ja­te­le ja super-sponsoritele!

Koh­tu­me taas kahe aas­ta pärast — koo­li­va­hea­ja esi­me­sel esmas­päe­val aas­tal 2017.

Mid­ri­toim­kon­na nimel
Mae Mitt

Midritulemused 2015Koo­li­va­hea­ja esi­me­ne esmas­päev. Väl­ju­mi­ne kell 10.30 Tapa Güm­naa­siu­mist. Rong hili­neb. Pii­lu­part on tuk­ku­ma jäänud.

Õnneks on vipe­rus­te­ta koha­le jõud­nud luu­le­lu­ge­jad, juhen­da­jad ja hul­ga­nis­ti pöid­la­hoid­ja­id-lap­se­va­nemaid üle Ees­ti. Tule­mu­seks päi­ke­se­li­ne vaheaja­päev las­te­luu­le seltsis üle­rii­gi­li­sel etlus­kon­kur­sil „Ellen Nii­du­ga Midrimaal“.

Seits­me­liik­me­li­ne žürii, mil­le esi­me­heks Tal­lin­na Üli­koo­li kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht ja luu­le­ta­ja Sulev Oll, vaa­gis põh­ja­li­kult kuul­dut-näh­tut. Tule­mu­sed kajas­tu­vad pro­to­kol­lis.

Luu­le­rong jõu­dis depoos­se tänu hak­ka­ja­te­le esi­ne­ja­te­le, suu­re­pä­ras­te­le juhen­da­ja­te­le, vah­va­te­le vane­ma­te­le, kal­li­te­le kaa­sa­löö­ja­te­le ja super-sponsoritele!

Koh­tu­me taas kahe aas­ta pärast — koo­li­va­hea­ja esi­me­sel esmas­päe­val aas­tal 2017.

Mid­ri­toim­kon­na nimel
Mae Mitt