“Ellen Niiduga Midrimaal” 2015 — pressiteade

Plakat - Tapa Val­la­va­lit­sus
Tapa Linnaraamatukogu
Tapa Val­la Kirjandusklubi
PRESSITEADE
05.03.2015

16. märt­sil 2015, kell 10.30 sõi­dab Tapal Par­gi tn 12 Tapa Güm­naa­siu­mist väl­ja luu­le­rong. Ron­gi­juht Pii­lu­part jääb aga pea­le mõne­mi­nu­ti­list sõi­tu tukkuma …

Laia­li­pu­de­ne­nud ja taas­lei­tud luu­le­tu­sed on esi­ne­mis­val­mis sead­nud lap­sed Tar­tust, Sõme­rult, Pai­dest, Sii­mus­tist, Palalt, Väät­salt, Tapalt ja mit­me­test teis­test Ees­ti­maa paikadest.

„Romaa­ne tuleb luge­da. Aga luu­le­tusi peab luge­ma. Mul on rõõ­mus meel, et nii pal­jud kirjan­dus­hu­vilised on seda tai­ba­nud,“ lau­sus Ellen Niit oma pöör­du­mises esi­mes­te­le Mid­ri­maa etlus­kon­kur­si las­te­le ja juhen­da­ja­te­le 2009. aas­ta kevadel.

Tapa Val­la­va­lit­sus, Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ja Tapa Val­la Kir­jan­dusklu­bi koos­töös Tapa Güm­naa­siu­miga kut­su­vad taas osa võt­ma üle­rii­gi­li­sest las­te etlus­võist­lusest „Ellen Nii­du­ga Midrimaal“.

See­kord rei­si­me Ellen Niidu ron­gi­sõi­du lugu­de ja lau­lu­de saatel.

Pile­teid kont­rol­lib Sulev Oll meeskonnaga.
Päe­va juhivad kaas­rei­si­jad Mar­git Lät­te­mä­gi ja Ere Käärmaa.

Oota­me maa­kond­li­ke voo­ru­de pari­maid ja kõi­ki huvili­si esmas­päe­val, 16. märt­sil 2015 kell 10.30 Tapa Gümnaa­siumisse (Par­gi 12).

Võist­lus­ju­hend ja tea­ve Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu kodu­lehel https://www.tapa.lib.ee.

Lis­a­in­fo

Mae Mitt: 323 2085 või 5648 6087 – Jaamaülem

Ere Käär­maa: 323 2087 – I klas­si reisija

e‑mail: