Jäneda küla esmamainimise 667. aastapäev

15. oktoob­ril kell 17.00 Jäne­da los­si saa­lis Jäne­da küla esma­mai­ni­mise 667. aas­ta­päe­va tähistamine.

Jäneda küla esmamainimise 667. aastapäeva tähistamine.

Prant­su­se kir­ja­ni­ku Alexand­ra Lapierre´i (sün­di­nud 1955. a) sulest ilmus 2016. a mahu­kas romaan „Mura. Lee­git­se­vad mäles­tused“ (“Mou­ra. La mémoi­re incendiée”).

Raa­ma­tu kan­ge­lan­na on Ukrai­na päritolu aris­tok­raat Maria Zakrevs­ka­ja, proua Benc­kendorff, paru­ness Bud­berg ehk liht­salt Mura (1895–1974), Ees­tis tun­tud kui Jäne­da vii­ma­ne mõi­saproua. Huvi­lis­te­ga tuleb koh­tu­ma sel suvel luge­ja­me­nu saa­vu­ta­nud romaa­ni ees­ti keel­de tõl­ki­nud Madis Jür­vis­te.
Ole­te oodatud!