3. juu­nist 1. oktoob­ri­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Unus­ta­tud män­guas­jad”. Vaht­kum­mi­st män­guas­ju haka­ti mas­si­li­selt toot­ma alles 1970. aas­ta­tel „Polü­mee­ris”. Eri­ne­va­te män­guas­ja­de valik oli lai, pea­mi­selt too­de­ti loo­­ma- ja lin­nu­fi­guu­re, aga teh­ti ka näi­teks Karls­so­neid, jõu­lu­va­na­sid, päka­pik­ke ja mit­me­su­gu­seid suve­nii­re eri­ne­va­te­le asu­tus­te­le. Vaht­kum­mi­st män­guas­ju nime­ta­sid “Polü­mee­ri” kunst­ni­kud kar­vas­ta­tud pea­lis­pin­na pärast “samb­la­loo­ma­deks”. Ühed tun­tu­mad samb­la­loo­mad olid […]

3. juu­nist 28. juu­ni­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Root­si kir­jan­duse kuu”. Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­tal juu­nis valik root­si kir­jan­dust nii suur­te­le kui väikestele.

30. maist 31. juu­li­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Ma suu­dan kir­ju­ta­da üks­kõik kus”. Tun­tud ja armas­ta­tud las­te­kir­ja­nik Ilmar Tomusk tähis­tab 28. juu­nil 60. sün­ni­päe­va. Tema raa­ma­tu­id loe­vad nii noo­red kui vanad. Olgu Vol­li lood või Kri­bu ja Kra­bu krim­kad, rää­ki­ma­ta väi­ke­set Vunt­sist, Por­gan­di­pi­ru­kast või pöö­ra­sest puh­ku­sest Para­kat­kus. Soo­vi­me tera­vat sul­ge ja tore­daid ideid lugude

Ma suu­dan kir­ju­ta­da üks­kõik kusRead More »

8. maist 7. juu­ni­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Mare leh­ma­ka­ri”. Tapa val­las on üks vah­va ees­ti kee­le õpe­ta­ja Mare. Kui ta para­jas­ti las­te­le väge­vaid kir­ja­kee­le tar­ku­si ei õpe­ta, siis on ta hoo­pis tra­gi loo­ma­pi­da­ja. Nimelt on tal kodus üle 400 leh­ma. Lüps­mist nad õnneks ei vaja, aga nii suu­re kar­ja­ga on

Mare leh­ma­ka­riRead More »

27. maist 7. sep­temb­ri­ni 2024. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Jäne­da rah­va­rõi­va­koo­li lõpu­töö­de näi­tus. Man­ne­kee­ni­del on rah­va­rõi­va­komp­lek­tid ja sten­dil üksi­kud ese­med, mis on val­mi­nud vii­ma­se kur­su­se lõpu­töö­de­na. Kur­su­se lõpe­ta­mi­ne toi­mub 16. juu­nil 2024 Jäne­da mõisas.

29. april­list 31. mai­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Iga raa­mat rää­gib oma loo”. Leht­se kool tähis­tab 18. mail jär­je­pi­de­va hari­dus­elu 160. aas­ta­päe­va, mis täi­tus juba 2023. aas­tal. Raa­ma­tu­ko­gu pani uudis­ta­miseks väl­ja Leht­se koo­li­raa­ma­tu­ko­gu väga vanad säi­li­nud raa­ma­tud ja lisaks mõne uue sisu­ka­ma raa­ma­tu. Kuna­gi ilmus koo­lil ka oma aja­leht “Pruu­na pos­ti­poiss”, mida saab ka

Iga raa­mat rää­gib oma looRead More »

12. april­list 31. mai­ni 2024. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kuku, sa kägu, kulda­lin­du!”. Näi­tus on pühen­da­tud 2024. aas­ta lin­nu­le — käo­le. Väl­ja­pa­ne­kus on valik mater­ja­le käost nii orni­to­loo­gi­li­sest, rah­va­luu­le­li­sest kui ka ilu­kir­jan­dus­li­kust vaa­te­nur­gast. Lisaks mõned popu­laar­sed käo­lau­lud, rist­sõ­na ja hääl­raa­ma­tud. Näi­tu­selt leiab ka Ees­ti Rah­va­luu­le Arhii­vi ja Ees­ti Orni­to­loo­gia­ühin­gu üles­kut­se käo­pä­ri­mu­se kogumiseks.

4. april­list 17. mai­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aas­ta 2024 tegi­jad loo­duses”. Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab sel­le aas­ta lin­du kägu, loo­ma saar­mast, puud tam­me, kala koha ja seent kamperriisikat.

2. kuni 30. april­li­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Läti kir­jan­duse kuu”. Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­tal april­lis valik läti kir­jan­dust nii suur­te­le kui väikestele.

8. april­list 31. mai­ni 2024. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Öökul­lid meie toas”. Kes küll ei tun­neks öökul­li! Kakud ehk rah­va­pä­ra­se nime­tu­se­ga öökul­lid on läbi aega­de olnud ini­m­ese jaoks vei­di sala­pä­ra­sed olen­did. Pal­ju­des kul­tuu­ri­des on öökull seo­tud tar­ku­se ja hea õnne­ga. Kül­lap on mit­me­te­le usku­mus­te­le kaa­sa aida­nud kak­ku­de val­da­valt öine elu­viis ning tähe­le­pa­ne­li­ku ilme­ga suu­red silmad.

Öökul­lid meie toasRead More »

19. märt­sist 29. april­li­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Lase­me keva­de tup­pa”. Näi­tu­sel on esin­da­tud Tapa Muu­­si­­ka- ja Kuns­ti­koo­li täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi vii­ma­se aas­ta jook­sul val­mi­nud tööd. Lase­me tup­pa keva­det ning pii­lu­me sahv­ris­se, mis on sügi­sest alles. “Nüüd jät­kub val­gust kõi­gi jaoks­ja tal­ve­tusk su kõr­valt kaob.Lau­luks suureks süda­mes saab rõõ­mu­raas –on kevad tul­nud taas!” Hel­dur Karmo

19. märt­sist 29. april­li­ni 2024. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Aas­ta tähed loo­duses”. Igal aas­tal vali­tak­se väl­ja lii­gid, keda aas­ta jook­sul roh­kem tut­vus­ta­tak­se. Raa­ma­tu­näi­tus annab üle­vaa­te sel­le aas­ta tegi­ja­test looduses.

16. mär­tist 2. april­li­ni 2024. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus Ker­tu Sil­las­te raa­ma­tu­te väl­ja­pa­nek. Rah­vus­va­he­li­sel las­te­raa­ma­tu­päe­val, 2. april­lil kell 10.00, külas­tab Tam­sa­lu eel­koo­li­ea­li­si lap­si kir­ja­nik ja kunst­nik Ker­tu Sil­las­te. Väl­ja­pa­ne­kus on nii jutu­ga kui ka ainult pilti­de­ga raamatud.

6. märt­sist 5. april­li­ni 2024. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Kan­nu­ri­kas”. Näi­tu­sel on eriots­tar­be­li­sed kan­nud, laua­ehe­test prak­ti­lis­te nõu­de­ni: tee- ja koh­vi­kan­nud, õlle- ja mor­si­kan­nud, kas­t­­me- ja koo­re­kan­nud eri­ne­va­test aega­dest ja stii­li­dest. Nen­de hul­ka kuu­lu­vad ka Kuz­net­so­vi ja Riia port­se­la­ni­te­ha­se ning Tar­be­kla­asi ja Loru­pi too­ted. Kan­nud kor­jas oma pere ja esi­va­ne­ma­te kap­pi­dest kok­ku Sir­je Rei­nu­la. Sel­le näitusega

Kan­nu­ri­kasRead More »

4. märt­sist 5. april­li­ni 2024. a Leh­te raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Üks ime­to­re asi”. Üks ime­to­re asi on see, et 2. april­lil tuleb mei­le kül­la las­te­kir­ja­nik ja tõl­ki­ja Indrek Koff. Indrek Koff on sün­di­nud 1975. aas­tal Pär­nus. Ta on lõpe­ta­nud Pär­nu Süte­va­ka Huma­ni­taar­güm­naa­siu­mi 1993. aas­tal ja Tar­tu üli­koo­li prant­su­se kee­le ja kir­jan­duse eri­ala baka­lau­reuse­õp­pe 1999. aas­tal. Töötanud

Üks ime­to­re asiRead More »

4. märt­sist 3. mai­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Nukud jutus­ta­vad”. Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­ta­le pühen­da­tud näi­tu­sel on Anu Põld­maa nuku­kol­lekt­sioo­ni kuu­lu­vad rah­va­rõi­vas­tes ja isi­ku­pä­ras­tes rõi­vas­tes nukud, mida ei raat­si­gi las­te kät­te män­gi­da anda, vaid pigem vaa­da­ta ja imet­le­da ning mõel­da, mil­le­st nad jutus­ta­da võiksid.

1.–31. märt­si­ni 2024. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Tee­man­did tikan­dis”. Tee­man­di­ti­kand on käsi­töö­ho­bi, mil­le tule­mu­seks on kau­nid tee­man­di­maa­lid. Ing­li­se kee­les tun­tud ka kui Dia­mond Pain­ting. Näi­tu­sel on Tam­sa­lu käsi­töö­meist­ri pil­ku­püüd­vad eri­tee­ma­li­sed pil­did, mis on val­mi­nud tal­ve­õh­tu­tel meel­di­va ajaviitena.

6. veeb­ru­ra­rist 30. märt­si­ni 2024. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Keraa­mi­ka”. Keraa­mi­ka too­ted on kõik oma­näo­li­sed ja val­mis­ta­tud suu­re hoo­le ja armas­tu­se­ga. Savi­töö on põnev — kuna­gi ei tea, mis on lõpp­tu­le­mus. “Vead” muu­da­vad iga ese­me kor­du­ma­tuks. Savi on täie­lik stres­si­maan­dav mater­jal, see­pä­rast on keraa­mi­ka­rin­gid väga popu­laar­sed. Näi­tu­sel eks­po­nee­ri­tud ese­med jõud­sid mei­le Pärnust.