Onu Hei­no, ja mis seal sala­ta, ka kir­ja­nik Jaa­nus Vaik­soo on suu­red loo­duse­sõb­rad. Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek tut­vus­tab kir­ja­ni­ku luu­le­tusi ja jut­te loo­du­sest. Põne­vad on muis­ten­did met­sast ja soost. Jaa­nus Vaik­soo­le meel­dib soos uida­ta ja seal­set elu uuri­da ning see­tõt­tu on see tee­ma ka tema raa­ma­tu­tes­se jõud­nud. (raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lasteosakonnas)

Onu Hei­no koh­ta teame, et ta on tore mees ja et ta elab Pär­nu maan­teel, kor­ter kuus. Kir­ja­nik Jaa­nus Vaik­soo arvab, et päriselt teda vist ei ole ole­mas. Küll on ta aga raa­ma­tu­te­ge­la­ne, kes on koli­nud ka aabit­sas­se. Raa­ma­tu­näi­tu­sel on väl­jas luu­le­tu­sed raa­ma­tu­st „Onu Hei­no eksis ära“ ja iga luu­le­tu­se lõpp­e­des võib kin­ni­ta­da, et tõesti,

Onu Hei­no – tões­ti tore meesRead More »