15. det­semb­rist 15. jaa­nua­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Suu­sa­ta­mi­ne”. Lii­ku­mis­aas­ta­le pühen­da­tud 4. ja vii­ma­ne raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek. Tõe­li­ne suu­sa­sõ­ber tun­neb kihelust juba siis, kui esi­me­ne õhu­ke lume­kiht maha on sada­nud. Siis ongi paras aeg üle vaa­da­ta oma suu­sa­va­rus­tus ja tule­ta­da meel­de häid soo­vi­tusi asja­tund­ja­telt. 15. det­semb­rist 15. jaa­nua­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Suu­sa­ta­mi­ne”. Lii­ku­mis­aas­ta­le pühen­da­tud 4. ja vii­ma­ne raamatuväljapanek. […]

10. maist 20. juu­ni­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Lii­ku­mis­aas­ta: Jook­se ter­vi­seks!” Lii­ku­mis­aas­ta 2014 ees­märk on suu­ren­da­da lii­ku­mis­har­ras­tu­se­ga tege­le­ja­te osa­kaa­lu, tõs­ta lii­ku­mise ja spor­ti­mise alast tead­lik­kust ning pan­na ini­me­sed roh­kem mär­ka­ma spor­ti ja lii­ku­mis­har­ras­tust. Tee­­ma-aas­­tal tut­vus­ta­tak­se lii­ku­mis­har­ras­tu­se­ga tege­le­miseks sobi­vaid või­ma­lu­si ja eri­ne­vaid lii­ku­mis­vii­se ning kor­ral­da­tak­se üri­tusi, innus­ta­maks ini­me­si lii­ku­ma. Soo­vi­tak­se, et lii­ku­mi­sest saaks iga Ees­ti ini­m­ese igapäevaelu

Lii­ku­mis­aas­ta: Jook­se ter­vi­seks!Read More »

10.–28. märt­si­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Lii­ku­mis­aas­ta: joo­ga ja pila­tes. See on esi­me­ne raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek lii­ku­mis­aas­tal tut­vus­ta­ta­va­test eri­ne­va­test ter­vis­li­kest har­ras­tus­test. Suve hakul saab süve­ne­da jooks­mise, sügi­sel rat­su­ta­mise ja tal­vel suu­sa­ta­mise teemasse.